Analýzy judikátovV článku prinášame zaujímave rozhodnutie vo veci základného práva na spravodlivý proces. Prečítajte si ako rozhodol Ústavný súd Českej republiky.Aktuálna novinka, zbierka stanovísk a súdnych rozhodnutí Najvyšieho súdu SR z júla 2015, vyšla minulý týždeň. Tentokrát sme si vybrali pre analýzu rozhodnutie, ktoré sa týka čiastočne dôvodného dovolania.Jednou zo základných podmienok, coditio sine qua non, pre rozhodovanie súdov v akejkoľvek právnej veci je vecná legitimácia. Samozrejme, musí byť daná ako na strane žalobcu, tak aj na strane žalovaného. Následkom tohto nedostatku je odmietnutie podania. Prečítajte si pre aké dôvody odmietol dovolanie Najvyšší súd Slovenskej republiky, vo veci určenia dediča poručiteľa.Tak ako v právnom poriadku Slovenskej republiky, naši susedia rovnako garantujú ústavnoprávnu ochranu vlastníckeho práva, konkrétne v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Pozrime sa, ako v tejto právnej veci rozhodol Ústavný súd Českej republiky.Podľa súčasnej právnej úpravy sa tento inštitút uplatňuje v sporových konaniach, kde pochopiteľne vedľajší účastník podporuje či už odporcu alebo navrhovateľa k výslednému úspechu v konaní.V uvedenej právnej veci navrhovateľka podaným návrhom sledovala opätovné prejednanie dedičstva, nakoľko bolo zistené, že tento mal vo svojom výlučnom vlastníctve majetok, ktorý v pôvodnom dedičskom konaní nebol prejednaný.Rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky týkajúce sa namietaného porušenia práva na spravodlivý proces v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v súvislosti so zriadením exekučného záložného práva.Vlastník neskolaudovanej stavby rodinného domu bez súpisného čísla, ktorá bola predmetom dražby, sa podaním žaloby domáhal určenia neplatnosti dražby vykonanej na návrh záložného veriteľa. Mal za to, že v čase vykonania dražby záložné právo k uvedeným nehnuteľnostiam neexistovalo a že počas dražby bola porušená zásada verejnosti dražobného procesu tým spôsobom, že bola obmedzená účasť verejnosti na dražbe uzamknutím dražobnej miestnosti.V prípade trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je dôležité zohľadňovať množstvo zadržanej drogy. Pozrime sa ako sa vysporiadal Najvyšší súd SR s tvrdeniami dovolateľa, ktorý namietal spôsob, podľa ktorého sa posudzovalo množstvo zadržanej drogy a vôbec priťažujúce okolnosti, svedčiace v jeho neprospech.Koncom novembra 2014 bola na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zverejnená zbierka stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v občianskoprávnych veciach. V tomto článku sa budeme venovať analýze jedného vybraného stanoviska týkajúceho sa oprávnenej držby osoby, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako vlastník držanej veci.Legislatívci sa pri zavádzaní striedavej starostlivosti inšpirovali zahraničím. Najmä v severských krajinách, ale aj v susednom Česku, kde bola na rozdiel od Slovenska striedavá starostlivosť uvedená do praxe už omnoho skôr. Viete čo je základom pre hmotno-právne posúdenie otázky, či má byť dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jednej osoby alebo do striedavej starostlivosti dvoch osôb? Prečítajte si právny názor Ústavného súdu SR.

Strana 1 z 2