Judikatúra

Zásada verejnosti uplatňujúca sa v dobrovoľných dražbách (stanovisko NS SR)

Vlastník neskolaudovanej stavby rodinného domu bez súpisného čísla, ktorá bola predmetom dražby, sa podaním žaloby domáhal určenia neplatnosti dražby vykonanej na návrh záložného veriteľa. Mal za to, že v čase vykonania dražby záložné právo k uvedeným nehnuteľnostiam neexistovalo a že počas dražby bola porušená zásada verejnosti dražobného procesu tým spôsobom, že bola obmedzená účasť verejnosti na dražbe uzamknutím dražobnej miestnosti.

Obchodovanie s drogami a uznesenie Najvyššieho súdu SR

Obchodovanie s drogami a uznesenie Najvyššieho súdu SR

V prípade trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi je dôležité zohľadňovať množstvo zadržanej drogy. Pozrime sa ako sa vysporiadal Najvyšší súd SR s tvrdeniami dovolateľa, ktorý namietal spôsob, podľa ktorého sa posudzovalo množstvo zadržanej drogy a vôbec priťažujúce okolnosti, svedčiace v jeho neprospech.

Oprávnená držba osoby vedenej v katastri nehnuteľností ako vlastník držanej veci (stanovisko Najvyššieho súdu SR)

judikatúra

Koncom novembra 2014 bola na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zverejnená zbierka stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v občianskoprávnych veciach. V tomto článku sa budeme venovať analýze jedného vybraného stanoviska týkajúceho sa oprávnenej držby osoby, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako vlastník držanej veci.

Striedavá osobná starostlivosť v náleze Ústavného súdu SR

Striedavá osobná starostlivosť v náleze Ústavného súdu SR

Legislatívci sa pri zavádzaní striedavej starostlivosti inšpirovali zahraničím. Najmä v severských krajinách, ale aj v susednom Česku, kde bola na rozdiel od Slovenska striedavá starostlivosť uvedená do praxe už omnoho skôr. Viete čo je základom pre hmotno-právne posúdenie otázky, či má byť dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jednej osoby alebo do striedavej starostlivosti dvoch osôb? Prečítajte si právny názor Ústavného súdu SR.

Najvyšší súd vydal Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky v trestných veciach

Zbierka stanovísk

Stanovisko nie je právne záväzným aktom, čo znamená, že sudcovia súdu nižšieho stupňa nie sú stanoviskom súdu vyššieho stupňa viazaní, no vydávanie stanovísk je pri výkone činnosti sudcov častým javom. Účelom vydávania stanovísk je zjednotenie rozhodovacej činnosti súdov.  Predstavujú nástroje na vyjadrovanie nezáväzných postojov, teda nespôsobujú právne následky a nie sú v nich určení ani adresáti. 

Relatívna neplatnosť v judikatúre

relatívna neplatnosť

V článku vám prinášame judikatúru slovenských a českých súdov v oblasti problematiky týkajúcej sa relatívnej neplatnosti. Samotné rozhodnutia súdov tento inštitút často dotvárajú a pre mnohých posúvajú do inej roviny vnímania. Prečítajte si akými kvalifikovanými prejavmi sa môžete dovolať relatívnej neplatnosti.

Zrušenie súdneho rozhodnutia pre neplatne udelené plnomocenstvo

neplatné plnomocenstvo

Najvyšší súd SR (ďalej len „NS SR“) v rozsudku zo dňa 14. mája 2014 (sp. zn. 7 MCdo 6/2013) zrušil rozsudok a uznesenie všeobecného súdu v konaní o neplatnosť dražby pre procesnú vadu konania, konkrétne pre nesprávne udelené plnomocenstvo. Na našich stránkach sme Vás už informovali o plnomocenstve v judikatúre súdov. Na tomto mieste Vám prinášame ďalšiu analýzu súvisiacu s touto problematikou.

Ústavný súd ČR stanovil limity posudzovania žalôb na vydanie bezdôvodného obohatenia za nakladanie s autorským dielom bez licencie

rádio v práci

Jeden z českých krajských súdov uložil podnikateľke zaplatiť 2093.20 Kč, pretože v predajni bicyklov a náhradných dielov využívala jej zamestnankyňa rádiový prijímač. Tým sa mala podnikateľka bezdôvodne obohatiť, pretože využívala spravované chránené autorské diela bez uzavretia licenčnej zmluvy s príslušnou organizáciou. Prípad bol predložený českému ochrancovi ústavnosti.