PNlife

Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku sú pod priemerom EÚ

Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku sú pod priemerom EÚ

Výskum a vývoj patria k prioritám EÚ, vďaka svojej nevyhnutnosti pre dlhodobý udržateľný rozvoj krajín. Empirické výskumy poukazujú na závislosť rastu produktivity od hrubých domácich výdavkov na výskum a vývoj vyjadrených ako percento HDP (napr. Coccia 2009). Lisabonská stratégia EÚ stanovila štátom únie ako cieľ vynaložiť 3 % HDP na výskum a vývoj. Keďže tento cieľ nebol do pôvodného termínu roku 2010 splnený, nová stratégia Európa 2020 ho znovu adoptovala ako jeden z piatich kľúčových cieľov pre EÚ.