Firmy

Zmeny týkajúce sa daňového poradenstva v roku 2014

Minulý rok predložilo Ministerstvo financií návrh novely zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov (ďalej len „zákon“), ktorý bol následne schválený vládou SR. Od januára tohto roku je novelizovaný zákon účinný, pričom priniesol viaceré zmeny v oblasti daňového poradenstva týkajúce sa definície pojmu daňové poradenstvo, rovnako ako aj praktických aspektov výkonu poradenstva v oblasti daní.

Ako sa zmení koncipientom advokátska skúška?

Advokátska skúška

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory na svojom zasadnutí 5. decembra 2013 schválilo nový Skúšobný poriadok na advokátsku skúšku, ktorý zohľadňuje novelou zákona o advokácii. Práve táto novela zaviedla napríklad aj povinnú účasť školiteľa advokátskeho koncipienta na ústnej advokátskej skúške koncipienta, ktorého je školiteľom. V čom spočíva zmena skúšobného poriadku?