IT právo

Prvý vážny zásah pre UBER udelený právom EÚ

Prvý vážny zásah pre UBER udelený právom EÚ

UBER je síce americká aplikácia, avšak jej názov nachádza vyjadrenie aj v nemčine. Vo voľnom preklade Über znamená „super“. Pri pohľade na tento názov som sa však nikdy neubránil pocitu, akoby za ním ešte niečo chýbalo. V tejto analýze si preto vysvetlíme, či aplikácia UBER je über "nápad" alebo über "problém".

Monitorovanie hovorov v Európskej Únii- Data retention (epizóda 2)

Odpočúvanie

Dňa 10. októbra 2012 bol na Ústavný súd Slovenskej republiky doručený návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. V ľudskej reči preložená „ústavná žaloba“ pojednávala o návrhu skupiny 31 poslancov vtedajšej Národnej Rady Slovenskej republiky na posúdenie súladu vybraných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, Trestného zákona a zákona o policajnom zbore s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd, s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd a s Chartou základných práv Európskej únie.

Phishing, pharming a váš internetbanking: trestnoprávny a kriminologický aspekt

Phising a pharming

Slovenské banky upozorňujú zákazníkov na výskyt bankových krádeží vo forme tzv. phishingu respektíve pharmingu. V oboch prípadoch ide o podvodné konanie realizované pomocou počítača, ktorého zámerom je vylákanie hesiel k účtom, mobilných čísiel a iných údajov umožňujúcich prístup do účtov internetbankingu a následné odcudzenie finančných prostriedkov z bankového účtu. V čom spočívajú jednotlivé formy tohto protiprávneho konania?

Čo je čo III: Príčiny a prevencia počítačového pirátstva a počítačovej kriminality na Slovensku

Počítačová kriminalita

Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k populárnym a frekventovaným témam v slovenských domácnostiach aj v slovenských médiách. O počítačovom pirátstve a počítačovej kriminalite tak počul asi každý z nás, niektorí s nimi majú aj osobnú skúsenosť. Mnoho mladých ľudí profituje z počítačového pirátstva (ilegálne stiahnutej hudby a filmov), ale niektorí sa stali aj jej obeťou. O čo konkrétne išlo a ako tomu predchádzať sa dozvieme ďalej v článku. Môžeme si tiež položiť otázku o príčinách počítačového pirátstva a počítačovej kriminality a budeme sa zaoberať aj otázkami prevencie.

Čo je čo II: Počítačové pirátstvo na Slovensku a jeho príčiny

Počítačové pirátstvo

Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k jedným z najfrekventovanejších tém v slovenských médiách. Zanechajme však určitú povrchnosť mienkotvorných médií a pozrime sa, o čo v skutočnosti ide. V článku sa dozviete viac o formách a druhoch počítačového pirátstva a počítačovej kriminality nielen na Slovensku. Poďme sa spolu s nami pozrieť, kto je kto a čo je čo v rámci slovenského kybernetického undergroundu.    

Čo je čo: Počítačová kriminalita a počítačové pirátstvo na Slovensku

Počítačová kriminalita

Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k najobľúbenejším konverzačných témam na Slovensku, ktoré sú často skloňované v médiách. O počítačovom pirátstve a počítačovej kriminalite počul asi každý z nás, niektorí s nimi majú aj osobnú skúsenosť. Mnoho mladých ľudí nielen profituje z počítačového pirátstva (ilegálne stiahnutej hudby a filmov), ale stalo sa aj obeťou počítačovej kriminality. O čo konkrétne išlo a ako tomu predchádzať sa dozvieme ďalej v článku.

Kto je kto III: Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita v slovenskom trestnom práve

Počítačové pirátstvo

Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k najfrekventovanejším slovným spojeniam minimálne v slovenských médiách. Napriek veľkému záujmu verejnosti o tieto spoločenské fenomény si bežný Slovák nie je celkom istý, o čo vlastne ide. Nie je to zapríčinené povrchnosťou médií, ale komplexnosťou a zložitosťou nepochybne zaujímavej problematiky. Pozrime sa teda spolu na to, o čo tu vlastne ide, čo je čo a kto je kto v počítačovej kriminalite a v oblasti počítačovom pirátstve.

Kto je kto II: Počítačové pirátstvo a páchatelia počítačovej kriminality

Počítačové pirátstvo

O počítačovom pirátstve počul asi každý z nás. Niektorí s ním majú aj praktickú skúsenosť, či už ako obete alebo páchatelia počítačovej kriminality. Čo presne však výraz počítačové pirátstvo znamená? Je to synonymum počítačovej kriminality alebo je rozdiel medzi pirátstvom a počítačovou kriminalitou? Môžeme pod počítačové pirátstvo zahrnúť aj protispoločenské konania v rámci zákona?      

Kto je kto: Úvod do počítačového pirátstva a počítačovej kriminality I

Počítačové pirátstvo

V článku rozoberám tézu, že slovenské trestné právo postihuje lennajzvávažnejšie formy počítačového pirátstva, ktoré označujeme okrem  iného ako "počítačová kriminalita". Takže z pohľadu právneho poriadku SR počítačové pirátstvo aj väčšina internetového práva patrí do civilného práva. Inak to však vidí Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite, ktorý SR ratifikovala dňa 1.8.2007, a ktorý do počítačovej kriminality zahŕňa aj priestupky, správne delikty, civilné delikty  porušenie zmluvného záväzku, spôsobenie škody podľa OZ a kvázidelikty (bezdôvodné obohatenie podľa OZ) a kriminalizuje veľa internetových aktivít, a teda aj veľkú časť mladej populácie. Posúďte sami (citát z textu dohovoru): "Počítačová kriminalita je akékoľvek protiprávne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získanýchprostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu".