AnalýzyDňa 10. októbra 2012 bol na Ústavný súd Slovenskej republiky doručený návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov. V ľudskej reči preložená „ústavná žaloba“ pojednávala o návrhu skupiny 31 poslancov vtedajšej Národnej Rady Slovenskej republiky na posúdenie súladu vybraných ustanovení zákona o elektronických komunikáciách, Trestného zákona a zákona o policajnom zbore s Ústavou Slovenskej republiky, Listinou základných práv a slobôd, s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd a s Chartou základných práv Európskej únie.Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k populárnym a frekventovaným témam v slovenských domácnostiach aj v slovenských médiách. O počítačovom pirátstve a počítačovej kriminalite tak počul asi každý z nás, niektorí s nimi majú aj osobnú skúsenosť. Mnoho mladých ľudí profituje z počítačového pirátstva (ilegálne stiahnutej hudby a filmov), ale niektorí sa stali aj jej obeťou. O čo konkrétne išlo a ako tomu predchádzať sa dozvieme ďalej v článku. Môžeme si tiež položiť otázku o príčinách počítačového pirátstva a počítačovej kriminality a budeme sa zaoberať aj otázkami prevencie.Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k jedným z najfrekventovanejších tém v slovenských médiách. Zanechajme však určitú povrchnosť mienkotvorných médií a pozrime sa, o čo v skutočnosti ide. V článku sa dozviete viac o formách a druhoch počítačového pirátstva a počítačovej kriminality nielen na Slovensku. Poďme sa spolu s nami pozrieť, kto je kto a čo je čo v rámci slovenského kybernetického undergroundu.    Počítačové pirátstvo a počítačová kriminalita patria k najobľúbenejším konverzačných témam na Slovensku, ktoré sú často skloňované v médiách. O počítačovom pirátstve a počítačovej kriminalite počul asi každý z nás, niektorí s nimi majú aj osobnú skúsenosť. Mnoho mladých ľudí nielen profituje z počítačového pirátstva (ilegálne stiahnutej hudby a filmov), ale stalo sa aj obeťou počítačovej kriminality. O čo konkrétne išlo a ako tomu predchádzať sa dozvieme ďalej v článku.O počítačovom pirátstve počul asi každý z nás. Niektorí s ním majú aj praktickú skúsenosť, či už ako obete alebo páchatelia počítačovej kriminality. Čo presne však výraz počítačové pirátstvo znamená? Je to synonymum počítačovej kriminality alebo je rozdiel medzi pirátstvom a počítačovou kriminalitou? Môžeme pod počítačové pirátstvo zahrnúť aj protispoločenské konania v rámci zákona?      V článku rozoberám tézu, že slovenské trestné právo postihuje lennajzvávažnejšie formy počítačového pirátstva, ktoré označujeme okrem  iného ako "počítačová kriminalita". Takže z pohľadu právneho poriadku SR počítačové pirátstvo aj väčšina internetového práva patrí do civilného práva. Inak to však vidí Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite, ktorý SR ratifikovala dňa 1.8.2007, a ktorý do počítačovej kriminality zahŕňa aj priestupky, správne delikty, civilné delikty  porušenie zmluvného záväzku, spôsobenie škody podľa OZ a kvázidelikty (bezdôvodné obohatenie podľa OZ) a kriminalizuje veľa internetových aktivít, a teda aj veľkú časť mladej populácie. Posúďte sami (citát z textu dohovoru): "Počítačová kriminalita je akékoľvek protiprávne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získanýchprostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu".Široké spektrum možností komunikácie ako aj mobilita komunikačných zariadení doviedla legislatívu do podoby, ktorá je výsledkom reakcie práva na rozvoj komunikačných prostriedkov a s tým súvisiacich spôsobov komunikácie. Práve rôznorodosť komunikácie prezentovaná nielen technickou pluralitou zariadení, ale aj komunikačných rozhraní a operátorov sa stali materiálnym základom pre potrebu vysporiadania otázok súvisiacich s komunikáciou a jej prevádzkou v legislatíve samotnej.