Obchodné právo

Upozornenie pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov ​

Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (napr. občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia) povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia (účel, výšku, spôsob použitia v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou) v Obchodnom vestníku.

Vláda schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

Vláda schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

​Vláda na minulotýždňovom rokovaní schválila Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Materiál obsahuje rad opatrení, ktorých postupným zavedením chceme dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Súčasne prispejú k významnému zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Opatrenia majú byť v zmysle uznesenia vlády realizované v dvoch na seba nadväzujúcich fázach – v prvej fáze do 31. decembra 2018 a v  druhej fáze do 31. decembra 2020.

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva – nariadenie predaja veci a rozdelenie výťažku

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva – nariadenie predaja veci a rozdelenie výťažku

Zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, vyplýva aj právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. AK o celý predmet podielového spoluvlastníctva nemá záujem žiaden zo spoluvlastníkov, je možné vyporiadať podielové spoluvlastníctvo predajom veci a rozdelením výťažku, ktorému venujeme pozornosť v tomto príspevku.

Prokúra – zodpovednosť prokuristu

Prokúra – zodpovednosť prokuristu

V tomto príspevku si načrtneme možné zodpovednostné režimy, ktoré prichádzajú do úvahy v prípade, že prokurista poruší svoje povinnosti voči podnikateľovi. Mohlo by sa zdať, že otázka zodpovednosti prokuristu bude upravená jednotne pre všetky prípady konania v mene podnikateľa, avšak, ako ukážeme v príspevku, nie je tomu tak.

Zákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiem

Zákon o praní špinavých peňazí sa týka viac ako pol milióna firiem

Od štvrtka 15. 3. 2018 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ktorú Slovensko prijalo na základe smernice Európskeho parlamentu. Zákon, ktorý upravuje práva a povinnosti tzv. povinnej osoby, sa týka viac ako 500 000 firiem. Prípadné sankcie za jeho porušenie sa môžu vyšplhať až do výšky až do výšky 5 000 000 eur. Spolu so zákonom o Trestnej zodpovednosti právnických osôb ide o ďalší zásadný impulz, ktorý môže odštartovať vlnu trestných stíhaní firiem, organizácií, inštitúcií, nadácií, či napríklad aj politických strán.