Obchodné právoV živote sa niekedy stáva, že zmluvné strany zmluvy o prevode nehnuteľnosti (či už kúpa, darovanie alebo zámena) nemôžu uzavrieť zmluvu osobne. Zvolia si preto splnomocnenca, ktorému udelia písomné plnomocenstvo. Príslušnému okresnému úradu sa však udelené splnomocnenie nepozdáva, preto vkladové konanie preruší za účelom odstránenia jeho vád.Musí byť v prípade súťaže organizovanej prostredníctvom sociálnej siete Facebook k dispozícii štatút súťaže? Aký je postih, ak vyhlasovateľ súťaže túto povinnosť poruší?Anketa Právnická firma roka je dlhoročnou a v zásade aj jedinou súťažou zúčastnených advokátskych kancelárií na slovenskom trhu. Jej kredibilita však bola spochybnená viacerými renomovanými advokátmi.Zmena pomerov môže byť za istých okolností právne relevantnou skutočnosťou vedúcou k zániku záväzku.Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (napr. občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia) povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia (účel, výšku, spôsob použitia v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou) v Obchodnom vestníku.​Vláda na minulotýždňovom rokovaní schválila Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Materiál obsahuje rad opatrení, ktorých postupným zavedením chceme dosiahnuť zlepšenie súčasného fungovania a efektivity obchodného registra. Súčasne prispejú k významnému zlepšovaniu podnikateľského prostredia. Opatrenia majú byť v zmysle uznesenia vlády realizované v dvoch na seba nadväzujúcich fázach – v prvej fáze do 31. decembra 2018 a v  druhej fáze do 31. decembra 2020.Súdny dvor dal týmto rozsudkom otvorenú možnosť členským štátom, zasiahnúť proti UBERu aj legislatívnymi prostriedkami. Tie s ohľadom na ustanovenia Smernice o elektronickom obchode nebolo možné aplikovať bez oznámenia Európskej Komisii.Zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve, vyplýva aj právo každého spoluvlastníka podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. AK o celý predmet podielového spoluvlastníctva nemá záujem žiaden zo spoluvlastníkov, je možné vyporiadať podielové spoluvlastníctvo predajom veci a rozdelením výťažku, ktorému venujeme pozornosť v tomto príspevku.V tomto príspevku sa venujeme jednej z najčastejšie využívaných klauzúl o prenesení rizika objednávateľa za správnosť projektovej dokumentácie, ktorú v rámci výstavbového projektu zabezpečil, na zhotoviteľa.V príspevku si priblížime podstatu kľúčového princípu korporačného práva – zakázaného vrátenia vkladu. V tomto príspevku si načrtneme možné zodpovednostné režimy, ktoré prichádzajú do úvahy v prípade, že prokurista poruší svoje povinnosti voči podnikateľovi. Mohlo by sa zdať, že otázka zodpovednosti prokuristu bude upravená jednotne pre všetky prípady konania v mene podnikateľa, avšak, ako ukážeme v príspevku, nie je tomu tak.