Občianske právo

Vyhlásenie z XXII. Konferencie exekútorov

Slovenská komora exekútorov oceňuje prijatie novely Exekučného poriadku, ktorá spolu so súvisiacimi zákonmi vstúpila do účinnosti 1. apríla minulého roka. Zavedenie náhodného elektronického prideľovania exekúcií na krajovom princípe vníma ako naplnenie svojej dlhoročnej snahy o presadenie tohto významného protikorupčného, transparentného a spravodlivého opatrenia.

Vylúčenie vecí z exekúcie a BSM

Vylúčenie vecí z exekúcie a BSM

Právna úprava v § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka vychádza z princípu nedielnosti bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dôsledkom čoho je, že tretie osoby môžu svoj nárok uspokojiť aj z majetku, ktorý patrí do bezpodielového spoluvlastníctva. Čo však v prípade, ak počas exekučného konania zanikne BSM? Najvyšší súd SR prináša vysvetlenie následkov zániku a vyporiadania BSM na prebiehajúce exekučné konanie vo svojom Uznesení z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012.

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov – vybrané otázky

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov – vybrané otázky

V aplikačnej praxi je preferovaným právnym mechanizmom vyporiadania majetkových vzťahov bývalých manželov dohoda. Právna úprava dohody o vyporiadani bezpodielového spoluvlastníctva manželov je obsiahnutá v § 149 až 150 Občianskeho zákonníka pomerne stabilne, nakoľko nie je predmetom častých legislatívnych zmien. Napriek uvedenej stabilite a nemennosti právnej úpravy dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov však bojuje aplikačná prax s mnohými nejasnosťami, pričom na niektoré z nich poukážeme v tomto príspevku.

Zodpovednosť za vady jazdeného vozidla pri kúpe od nepodnikateľa

Zodpovednosť za vady jazdeného vozidla pri kúpe od nepodnikateľa

Kúpili ste jazdené vozidlo od suseda, kamaráta alebo od inej osoby, ktorej predmetom činnosti nie je predaj motorových vozidiel (typicky v rámci súkromnej inzercie)? Keďže vo vzťahu k týmto osobám kupujúci nemá status spotrebiteľa, vzniká otázka povahy zodpovednostného režimu predávajúceho za existujúce a záručné vady. V tomto článku si ozrejmíme, či predávajúci - nepodnikateľ musí poskytnúť záruku za jazdené vozidlo a za aké vady jazdeného vozidla zodpovedá a či vôbec zodpovedá?

Čo ak prevediem peniaze na zlý IBAN?

Čo ak prevediem peniaze na zlý IBAN?

V dnešnom príspevku by sme sa chceli venovať praktickému prípadu, ktorý mnohí z nás poznajú z bežného života. IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne uznaná forma bankového účtu, umožňujúca jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankového inštitútu. Typickým znakom týchto identifikátorov je ich dĺžka. Slovenské „IBANy“ sa začínajú kódom SK a dovedna obsahujú až 24 znakov. Je teda logické, že najmä v situáciách rýchleho prevodu, môže dôjsť k zadaniu nesprávneho identifikačného čísla. Pomýliť sa stačí totiž v čo i len jednom znaku a peniaze nepoputujú na správny účet.