Občianske právoV tomto príspevku sa pokúsime načrtnúť normatívne výslovne neriešenú otázku týkajúcu sa vzájomného vzťahu zabezpečovacieho prevodu práva a záložného práva.V súvislosti s masívnou výstavbou moderných bytových domov sa môžeme čoraz častejšie stretnúť s označením predmetu kúpy ako apartmán alebo ateliér. O čo vlastne ide a čomu venovať zvýšenú pozornosť sa pokúsime načrtnúť v tomto krátkom príspevku.Vnútroštátny súd je povinný preskúmať ex offo nekalú povahu zmluvných podmienok uvedených v zmluvách medzi vzdelávacími zariadeniami a študentmi, na ktoré sa vzťahuje smernica.Vyzýva občanov i právnické osoby, aby si overovali číslo účtu súdneho exekútora.V rámci tradičnej osvetovej akcie Dňa otvorených dverí SAK sa v desiatich slovenských mestách venovalo občanom takmer sto našich kolegýň a kolegov. Aj vďaka širokému medializovaniu podujatia medziročne stúpol záujem verejnosti o toto podujatie a celkovo poskytli advokáti v rámci Dňa otvorených dverí bezplatné konzultácie 659 osobám.​Európsky súd pre ľudské práva 26. apríla 2018 zverejnil svoje rozhodnutie z 3. apríla 2018, ktorým v prípade Dominka proti Slovenskej republike rozhodol v prospech Slovenskej republiky.Občania minulý rok podali Slovenskej komore exekútorov 702 sťažností na činnosť súdnych exekútorov, opodstatnená z nich však bola iba jedna.​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o porušení práva na prejednanie veci v primeranej lehote, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.V tomto príspevku sa pokúsime predstaviť tri špeciálne typy zmlúv, na ktorých základe dochádza k originárnemu nadobudnutiu vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom.Vypnúť UBER sa dá dvomi spôsobmi. Zatvorením mobilnej aplikácie alebo súdnym rozhodnutím, ktoré zmetie zo stola celú spoločnosť UBER.