Občianske právoV aplikačnej praxi je preferovaným právnym mechanizmom vyporiadania majetkových vzťahov bývalých manželov dohoda. Právna úprava dohody o vyporiadani bezpodielového spoluvlastníctva manželov je obsiahnutá v § 149 až 150 Občianskeho zákonníka pomerne stabilne, nakoľko nie je predmetom častých legislatívnych zmien. Napriek uvedenej stabilite a nemennosti právnej úpravy dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov však bojuje aplikačná prax s mnohými nejasnosťami, pričom na niektoré z nich poukážeme v tomto príspevku.Kúpili ste jazdené vozidlo od suseda, kamaráta alebo od inej osoby, ktorej predmetom činnosti nie je predaj motorových vozidiel (typicky v rámci súkromnej inzercie)? Keďže vo vzťahu k týmto osobám kupujúci nemá status spotrebiteľa, vzniká otázka povahy zodpovednostného režimu predávajúceho za existujúce a záručné vady. V tomto článku si ozrejmíme, či predávajúci - nepodnikateľ musí poskytnúť záruku za jazdené vozidlo a za aké vady jazdeného vozidla zodpovedá a či vôbec zodpovedá?V dnešnom príspevku by sme sa chceli venovať praktickému prípadu, ktorý mnohí z nás poznajú z bežného života. IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne uznaná forma bankového účtu, umožňujúca jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankového inštitútu. Typickým znakom týchto identifikátorov je ich dĺžka. Slovenské „IBANy“ sa začínajú kódom SK a dovedna obsahujú až 24 znakov. Je teda logické, že najmä v situáciách rýchleho prevodu, môže dôjsť k zadaniu nesprávneho identifikačného čísla. Pomýliť sa stačí totiž v čo i len jednom znaku a peniaze nepoputujú na správny účet.Aký typ zmluvy zvoliť, ak si chcete zabezpečiť opatrovanie a starostlivosť v starobe  a súčasne previesť nehnuteľnosť na opatrujúcu osobu? Je možné záväzok doopatrovania vymáhať?Má dnes ešte význam voliť Obchodný zákonník v spotrebiteľských veciach? Pri formulácii žaloby, ktorá sa týka susedského sporu, sa mnohokrát stáva, že petit žaloby nie je správne formulovaný a žalobca v dôsledku toho spor prehrá. Poukážeme na rozdiely medzi rôznymi formuláciami petitu žaloby v prípade susedských sporov.V dnešnej rýchlo rozvíjajúcej sa digitálnej dobe už takmer každý z nás zažil elektronizáciu na vlastnej koži. Tento fenomén je tak masívny, že sa dotýka dokonca už aj mnohých právnych úkonov. Nie je totiž ničím ojedinelým dohadovať si prostredníctvom internetu brigády, odvozy, či nakupovať veci od iných užívateľov. „Chtiac nechtiac“ tu dochádza k vzniku právnych úkonov, nakoľko ak sú splnené obsahové náležitosti, prípadne požadovaná forma, je možné uzatvoriť určitý typ zmluvy aj čisto neformálne, napríklad vo facebookovej správe.Slovenská obchodná inšpekcia sa vyjadrila k povinnosti zákazníkov platiť za obal na pokrmy v reštauráciách a donáškových službách. Spoplatňoanie obalov je údajne protizákonné.Nielen váhu ovocia a zeleniny, ale aj váhu a objem jedla predávaného v reštauráciách si možete overiť priamo na mieste. Skrátka všetko čo je predávané na jednotku váhy si môžete preveriť.Zohráva ekvivalentnosť plnení nejakú úlohu pri zámennej zmluve? Ak nie, kde leží potom hranica medzi zámennou zmluvou a darovacou zmluvou?V dnešnom pokračovaní série článkov o najčastejších susedských sporoch zodpovieme otázky týkajúce sa chovu zvierat na pozemku. Aké sú podmienky pre chov určitých zvierat s ohľadom na susediace pozemky? Je možné uhynuté zviera zakopať na pozemku? Ako sa brániť v prípade, ak zvieratá zo susediaceho pozemku neustále vybiehajú na náš pozemok?