Pracovné právoV zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokáci je advokátske povolanie slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa uvedeného zákona. Disciplinárny senát Slovenskej advokátskej komory sa zaoberal prípadom, keď advokát poskytoval klientovi právne služby na základe dohody o vykonaní práce podľa § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Je takéto konanie advokáta porušením § 2 ods. 3 zákona o advokácii?Podľa Eurostatu patrí Slovenská republika spolu s Írskom k štátom, ktoré vedú rebríček vo výške počtu zamestnancov pracujúcich v noci. Skoro až každý piaty zamestnanec na Slovensku pracuje v noci, čo je oproti ostatným štátom Európskej únie vysoko nad priemerom. Prečo majú vyšší podiel na práci v noci práve ženy a ako upravuje nočnú prácu slovenský Zákonník práce?Málokto by očakával, že takzvaný „sesterský zákon“ sa tak minie účinkom a povedie k početným prešľapom zamestnávateľov voči zdravotníckym zamestnancom. Zákon NR SR č. 62/2012 Z. z. totiž v snahe zlepšiť hmotné zabezpečenie zdravotníckych zamestnancov na Slovensku zdravotníckym zariadeniam jednoducho nariadil skokovito zvýšiť mzdy všetkým zdravotným sestrám a pôrodným asistentkám. Reakcia neštátnych zamestnávateľov nenechala na seba dlho čakať...V stredu 29. januára 2014 Okresný súd v Žiari nad Hronom rozhodol, že výpoveď zdravotnej sestre Denisy Wagnerovej je neplatná. Z tohto pracovný pomer pani Wagnerovej vo všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom naďalej trvá. Súd zároveň nariadil prevádzkovateľovi žiarskej nemocnice, aby zaplatil trovy súdneho konania a poškodenej uhradil mzdu od neplatného ukončenia pracovného pomeru doteraz. Prvostupňové rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a je pravdepodobné, že žalovaný sa odvolá.Práve občania so zdravotným postihnutím predstavujú sociálnu skupinu obyvateľstva vyžadujúcu veľkú pozornosť zo strany štátu a to aj v oblasti politiky zamestnanosti. Kto je považovaný za zdravotne postihnutého a aké má povinnosti zamestnávateľ voči takýmto osobám?Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v samotnej právnej úprave predstavuje najrozsiahlejšiu súčasť pracovného práva Európskej únie. Európska komisia obdržala viacero sťažností a následne Slovenskej republike zaslala stanovisko, v ktorom poukazuje na rozpor slovenskej právnej úpravy so smernicou o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov pri práci.Richterova novela je zmenou a doplnením už „bradatého“ a viackrát novelizovaného zákona o kolektívnom vyjednávaní. Vypracoval ju tím právnikov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod gesciou ministra Jána Richtera zo Smer-SD, ktorý ju predložil do parlamentu. Richterova novela vyvolala búrku nevôle v radoch opozície a pobúrila tak podnikateľské kruhy, ako aj zahraničných investorov. Hoci zákon vetoval prezident Gašparovič, Národná rada SR ho opätovne schválila absolútnou väčšinou poslaneckých hlasov a inkriminovaná Richterova novela nadobudla účinnosť 1.1. 2014.Zákon o kolektívnom vyjednávaní už vo svojej podstate predstavuje politikum. Posledná novela z dielne ministra práce Jána Richtera a vládnej strany Smer-SD však vyvolala protesty nielen v opozičných kruhoch, ale aj podnikateľské kruhy, zahraničných investorov a šesť zahraničných obchodných komôr pôsobiacich na Slovensku. V čom je táto novela iná a horšia než ostatné vládne návrhy zákonov?Právna úprava zodpovednosti zamestnávateľa za škodu na odložených veciach a teda aj možnosti následného odškodnenia zamestnanca je upravená v § 193 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.Právna úprava zodpovednosti zamestnávateľa pri pracovných úrazoch je obsiahnutá v ustanoveniach § 195 – § 198 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení. Pri tejto zodpovednosti zamestnávateľ zodpovedá objektívne za škodovú udalosť, ktorou je pracovný úraz, bez ohľadu na to, či zamestnávateľ škodu zavinil alebo nie.Poznáte to, narodí sa Vám, Vašej sestre, bratovi, kolegovi dieťa a vy to chcete v robote osláviť prípitkom. Alebo ste to intenzívnejšie oslávili včera, ale hneď ráno ste museli ísť do práce so zostatkovým alkoholom. Ak na to príde zamestnávateľ, hrozí Vám okamžité skončenie pracovného pomeru bez odstupného a výpovednej doby?