Rodinné právoPri uzatváraní dohody dedičov v rámci dedičského konania a súčasne zriaďovaného predkupného práva pre jedného z dedičov je potrebné jasne zadefinovať, či má predkupné právo charakter záväzkový alebo má byť zriadené ako vecné právo.V tomto príspevku sa pokúsime načrtnúť najčastejšie spôsoby určenia medzinárodnej právomoci súdu a rozhodného práva.V tomto príspevku sa pokúsime zorientovať v súbore právnych predpisov, ktoré upravujú procesnú a kolíznu (hmotnoprávnu) stránku cezhraničných manželstiev.Na začiatku roku 2018 Slovenskom otriasol prípad, kedy chcela zahraničná matka odobrať dieťa slovenskému otcovi a odviesť ho do svojej rodnej krajiny. Už v minulosti sa u nás vyskytli podobné prípady a z roka na rok ich pribúda, pretože medzinárodné vzťahy a manželstvá sa stávajú na Slovensku veľmi rozšírenými. Niekedy sa však tieto vzťahy rozpadnú. Potom prichádza na rad riešenie problémov týkajúcich sa starostlivosti o deti, ktoré sa narodili počas manželstva či vzťahu. Niektorí rodičia sa, ale rozhodnú urobiť radikálne riešenie a odviesť dieťa do zahraničia bez súhlasu druhého rodiča. Ktorý z rodičov je v práve? Čo robiť ak nastane takáto situácia? Odpovede na tieto otázky si objasníme v nasledujúcom článku.Ako zisťuje súd majetkové pomery rodiča v súdnom konaní o určenie výživného na maloleté dieťa? Ako prebieha dokazovanie, aké doklady predkladá rodič súdu?Môžu sa i starí rodičia domáhať právnou cestou stretávania sa s vnukmi? V tomto článku si bližšie priblížime podmienky, za ktorých upraví súd styk maloletého dieťaťa so starými rodičmi, prípadne inými blízkymi osobami a samotný priebeh tohto súdneho konania.V dnešnom článku Vám prinášame najnovšie rozdhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, v ktorom rozhodoval o rozvode pána Raja Mamisch a pani Soha Sahyouniová, ktorí uzatvorili manželstvo v Sýrii, a v súčasnosti žijú v Nemecku. Obaja majú súčasne sýrsku a nemeckú štátnu príslušnosť.Pre oblasť rodinno-právnych vzťahov je typická značná ingerencia do osobnej sféry maloletých detí. Nakoľko sa jedná o jednu z najzraniteľnejších skupín spoločnosti, potreba ich zvýšenej ochrany sa prejavuje aj v právnom poriadku. Súčasná moderná doba prináša množstvo prípadov, kedy nie je úplne jasné, kto je otcom maloletého dieťaťa. Uvedomiť si však treba, že dieťa, ktorého otec by nebol známy, by tak bolo ochudobnené o kontakt s ním, ale aj o práva, ktorými vo vzťahu k svojmu otcovi disponuje, predovšetkým o právo na výživu.Či už osobne alebo z počutia. Takmer každý človek na Slovensku má skúsenosť s rozvodom manželov a problémami súvisiacimi s platením výživného. Aké sú najúčinnejšie prostriedky ako sa domôcť výživného, ktoré patrí deťom?Neuznanie zahraničného rodičovstva jedného z mužov tvoriacich pár rovnakého pohlavia je v rozpore s právom na rodinný život a najlepším záujmom dieťaťa. Ústavní súd zrušil rozsudok Najvyššieho súdu č. j. 28 Ncu. 187 / 2015-6, ktorým bol zamietnutý návrh na uznanie rozsudku zahraničného súdu o rodičovstve jedného z mužov tvoriacich homosexuálny pár ku dieťaťu narodenému na základe zmluvy o náhradnom materstve."Právnická činnosť je ako cestovanie v čase. Máte pocit, že ste nad prácou strávili hodinu, ale v skutčnosti ubehli už tri." Môže byť však toto konštatovanie ospravedlnením pre šesťročné prieťahy v súdnom konaní o výživnom?