Správne právo

Trendy v Compliance na rok 2018. V čom musia firmy najviac zabrať?

Compliance, slovo, ktoré donedávna bolo známe iba v špecifických regulovaných sektoroch, akými sú bankovníctvo alebo poisťovníctvo, sa stále viac skloňuje aj pri iných odvetviach. Compliance je termín zaužívaný v podnikateľskom prostredí ako súbor opatrení, predpisov a postupov zabezpečujúcich súlad interných postupov alebo smerníc s legislatívnymi požiadavkami zákonodarcu pri súčasnom dodržiavaní vnútornej kultúry, spoločenskej zodpovednosti a etiky vo vnútri každej zo spoločností. Compliance zasahuje do všetkých procesov, ktoré pomáhajú podnikateľovi čeliť finančnému a reputačnému riziku. Každý podnikateľ má alebo je povinný určiť osobu, ktorá je za súlad s legislatívnymi požiadavkami vo vnútri firmy zodpovedná. Trendy, alebo skôr prognózy vývoja, existujú aj v tejto oblasti.

Polícia bude efektívnejšie zbierať dáta o cudzincoch

Polícia bude efektívnejšie zbierať dáta o cudzincoch

Národná rada SR začiatkom februára 2018 schválila na svojom zasadnutí návrh novely zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore a tiež zmenu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Hlavným dôvodom novelizácie je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

Súkromné rádia žiadajú o výnimku z kvót na slovenskú hudbu

Súkromné rádia žiadajú o výnimku z kvót na slovenskú hudbu

O udelenie výnimky v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu ôsmi vysielatelia. So žiadosťou o výnimku sa na Radu obrátili len komerční vysielatelia; verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre svoje programové okruhy udelenie výnimky nepožiadal.

Migračný úrad vydal novú príručku pre žiadateľov o azyl

Migračný úrad vydal novú príručku pre žiadateľov o azyl

Migračný úrad MV SR pripravil novú príručku pre žiadateľov o azyl a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou s názvom  Nový štart v Slovenskej republike. Príručka by mala poskytnúť cudzincom žiadajúcim o azyl v SR reálny obraz o našej krajine odrážajúci hodnoty krajiny ako aj isté „očakávania" občanov SR smerom k cudzincom.