Správne právoProblémy Fakultnej nemocnice v Nitre sa odsúdením anesteziológa a splácaním odškodného Šimonovi Buchovi nekončia. V priebehu tohtoročnej jesene na nedovolené zásahy do zdravotnej dokumentácie opakovane upozornila detská lekárka a bývalá primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Zuzana Pechočiaková a podala podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bielenie údajov v zdravotnej karte mala osobne vykonať pediatrička MUDr. Alena Ďurišová za účelom ututlania problémov s nepodareným ošetrením novorodenca.Problémy fakultnej nemocnice v Nitre sú už staršieho dáta, ale verejnosť sa o nich dozvedela len nedávno v súvislosti s medializovaným občianskoprávnym sporom. Všetko sa začalo 4. septembra 2007, keď šestnásťročný študent Šimon Buch v nitrianskej nemocnici podstúpil bežnú operáciu nosnej priehradky. Rutinný zákrok sa zmenil na horor z lekárskeho prostredia, keď počas operácie mladíkovi prestalo pracovať srdce.Nakoľko súčasný platný zákon a vyhláška upravujúca verejné zbierky, ktoré pochádzaju ešte z roku 1973 nedokážu plne čeliť zneužívaniu verejných zbierok ku ktorým niekedy dochádza, Ministerstvo vnútra SR prichádza s novým zákonom o verejných zbierkach, ktorý bude zohľadňovať nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky.Ministerstvo vnútra pripravilo predvianočný darček pre vodičov. Kým ešte v roku 2007 bolo na cestách 627 obetí, minulý rok číslo kleslo na 296. Preto chce odmeniť vodičov v podobe zníženia pokút. To však nie je jediná novinka ktorá čaká motoristov. Nové zmeny sa týkajú aj chodcov.Vytváranie a zdokonaľovanie systému garancií základných ľudských práv a slobôd, zakotvenie ich foriem a prostriedkov uplatňovania a zároveň ochrany je integrálnou súčasťou transformačných procesov v politickom systéme spoločnosti a právnych poriadkov štátov. Tieto zmeny odzrkadľujú predovšetkým hodnotový vývoj a stupeň demokracie, princípov právneho štátu a občianskej spoločnosti. Samotný pojem ľudské práva vyjadruje kategóriu práv a slobôd jednotlivca, ktoré sú ako jeho základné práva zakotvené v ústavách jednotlivých štátov spolu s ich procesnoprávnym zabezpečením, možnosťou domáhať sa svojich ľudských práv v konaní pred súdnymi orgánmi. Prudký vývoj posledných desaťročí dokazuje, že štáty neexistujú izolovane, ale ich tradičné hodnotové zameranie smeruje k medzinárodnej integrácií spoločných záujmov a tak aj k zefektívneniu systému garancie základných ľudských práv a slobôd.Nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý nadobudol účinnosť 01.07.2013 zvýšil nároky na výkon funkcie zodpovednej osoby. Vzhľadom na to, že v minulosti sa dala povinnosť odborne vyškoliť zodpovednú osobu v oblasti dohľadu nad ochranou osobných údajov účinne obísť napr. obyčajným čestným vyhlásením podpísaným štatutárom organizácie, že sa tak aj naozaj stalo, nie je prekvapujúce, že nová právna úprava je striktnejšia a prísnejšia. Ten, kto bude chcieť vykonávať funkciu zodpovednej osoby pre akéhokoľvek prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v rámci Slovenskej republiky bude musieť úspešne absolvovať skúšku, ktorú bude organizačne i obsahovo zastrešovať samotný štátny dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov SR). Skúška by mala zaručiť mieru odbornej spôsobilosti, ktorá sa na tieto fyzické osoby kladie.Podľa Európskej komisie sa každodenne stane obeťou počítačovej kriminality na celom svete viac než milión ľudí. Celosvetové škody spôsobené týmto druhom kriminality môžu dosahovať celkovú výšku až 388 mld. USD. Osobné údaje sú v dnešnej dobe cennou komoditou na čiernom trhu, kde sa predávajú celé „hacknuté“ databázy s desiatkami tisíc rôznych identifikátorov. Aj z toho dôvodu bol prijatý nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza prísnejšie sankcie pri porušení práv na ochranu osobných údajov.Zamestnávate ľudí, vediete evidenciu svojich zákazníkov či máte len tak v počítači uloženú databázu obchodných kontaktov na konkrétne fyzické osoby? Faktom je, že spracúvate osobné údaje v informačnom systéme ako jeho prevádzkovateľ. A keďže v dnešnom svete deklarovaného právneho štátu nie je nič len tak, tento článok sa Vám s cieľom zvýšenia právnej istoty pokúsi zrozumiteľne vysvetliť čo je potrebné vykonať, aby bol faktický stav v súlade s tým právnym.Osobné údaje môžu v sebe obsahovať množstvo rôznych informácií. Niektoré z nich môžu mať pre dotknutú osobu z rôznych dôvodov zvlášť citlivý charakter.Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako je to s monitorovaním vašej osoby prostredníctvom kamerových systémov?! Ako sa na túto problematiku pozerá slovenský právny poriadok?Ak si nakupujeme niekde tovar, prihlasujeme sa na internetovej stránke, či len vypĺňame žiadosť alebo zasielame životopis, všade od nás pýtajú osobné údaje a samozrejme aj náš súhlas s ich poskytnutím. Čo sú to vlastne osobné údaje?

Strana 35 z 35