PrávoEtický kódex predstavuje významný nástroj regulácie reklamy na území Slovenskej republiky a veľkou mierou prispieva k zlepšovaniu mediálneho prostredia a zvyšovaniu významu morálnych a etických princípov pred čisto materiálnymi záujmami v rámci konkurenčného boja na trhu.Žijeme v 21. storočí, v ktorom na nás dopady finančného trhu číhajú na každom kroku a ani o tom nevieme. Táto časť preto v krátkosti zadefinuje finančný trh, tak, aby tomu každý porozumel a každý si vedel predstaviť v základných rámcoch jeho fungovanie v oblasti práva.Zamestnávate ľudí, vediete evidenciu svojich zákazníkov či máte len tak v počítači uloženú databázu obchodných kontaktov na konkrétne fyzické osoby? Faktom je, že spracúvate osobné údaje v informačnom systéme ako jeho prevádzkovateľ. A keďže v dnešnom svete deklarovaného právneho štátu nie je nič len tak, tento článok sa Vám s cieľom zvýšenia právnej istoty pokúsi zrozumiteľne vysvetliť čo je potrebné vykonať, aby bol faktický stav v súlade s tým právnym.Tento príspevok v krátkosti predostiera základný právny rámec fungovania colného práva na Slovensku v spojitosti s právom Európskej únie.Obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony má ďalekosiahle dôsledky na rôzny okruh právnych vzťahov. V tomto príspevku autor konkrétne rozoberá ich vplyv na trvanie nájomnej zmluvy a zároveň sa venuje aj otázke prechodu nájmu bytu.Právna úprava zodpovednosti zamestnávateľa pri pracovných úrazoch je obsiahnutá v ustanoveniach § 195 – § 198 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení. Pri tejto zodpovednosti zamestnávateľ zodpovedá objektívne za škodovú udalosť, ktorou je pracovný úraz, bez ohľadu na to, či zamestnávateľ škodu zavinil alebo nie.Pri aplikácii ustanovení záložného práva v praxi, najmä v súvislosti s realizáciou záložného práva je potrebné rozlišovať jednotlivé náležitosti a podmienky vzniku konkrétneho záložného práva.Autori sa v odbornom článku snažia poskytnúť pohľad na pretrvávajúce problémy legislatívneho procesu. Problémy legislatívneho procesu sú často predmetom diskusií na rôznych fórach, avšak zatiaľ sa nenašla dostatočná vôľa na ich zmenu či úpravu.Poznáte to, narodí sa Vám, Vašej sestre, bratovi, kolegovi dieťa a vy to chcete v robote osláviť prípitkom. Alebo ste to intenzívnejšie oslávili včera, ale hneď ráno ste museli ísť do práce so zostatkovým alkoholom. Ak na to príde zamestnávateľ, hrozí Vám okamžité skončenie pracovného pomeru bez odstupného a výpovednej doby?Poslednou novelizáciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejnenou v Zbierke zákonov pod číslom 111/2011, strana č. 2655, zákon č. 348/2011 Z. z., účinný takmer vo všetkých bodoch od 1. Januára 2012, nám zákonodarca priniesol niekoľko podstatných zmien, ktoré možno považovať za najvýraznejšie zo všetkých doterajších zmien a ktoré určite stoja za bližšiu pozornosť. Mojou snahou je poskytnúť všeobecný prehľad tých zmien, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili postavenie veriteľov a dlžníkov.Zverejnenie existencie záložného práva formou registrácie je podmienkou vzniku všetkých záložných práv s výnimkou posesórnych záložných práv.