Súdnictvo

Zlyhal systém hodnotenia sudcov? Ministerstvo spravodlivosti nevie reagovať.

Sudcovský stav na Slovensku čelí posledné roky závažnej kritike. Tá sa týka okrem iného aj problematiky prieťahov v konaní na súdoch. Ústava SR všetkým občanom v čl. 48 ods.2 zaručuje právo aby sa vec na súde prerokovala bez zbytočných prieťahov. Táto „garancia“ však v reálnej rozhodovacej činnosti súdov nie je zrejme celkom úplne zachovávaná. 

Úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých

Úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých

​Tzv. informatívne pojednávania (výsluchy) odstraňujúce „malicherné“ spory medzi rodičmi dieťaťa, edukácia sudcov vo zvládaní záťažových situácií v súvislosti s deťmi alebo kooperácia a účasť rodičov na odbornom poradenstve. Tieto faktory označili sudcovia za veľkú pomoc v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí.

Akú sumu priznal Ústavný súd priznal v prvom polroku 2018?

Akú sumu priznal Ústavný súd priznal v prvom polroku 2018?

Ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., ktorým sa menila a dopĺňala Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, bola rozšírená právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) rozhodovať o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd.

Rozhovor s predsedníčkou Súdnej rady SR o návrhoch reformy súdnictva

foto: Súdna rada SR

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, ako členka viacerých pracovných skupín, ktoré spolupracujú s expertmi z Európskej komisie pre efektívnu justíciu CEPEJ, sa aktívne zapája do zlepšovania fungovania justície na Slovensku. V médiách ako aj medzi odbornou verejnosťou najviac rezonujú témy vzniku funkcie tzv. lietajúcich sudcov a špecializácia súdov. Stanovisko predsedníčky súdnej rady k návrhom reformy súdnictva, ktoré predstavilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, nájdete v tomto článku.