Súdnictvo

Rozhodcovské konanie zažíva renesanciu aj vďaka technológii Blockchain - Pavol Travnik

Rozhodcovské konanie, alebo arbitráž, patrí od dávnych čias k najefektívnejším metódam riešenia sporov. Napríklad už v stredoveku sa pomocou lokálnych arbitrážnych tribunálov riešili spory medzi obchodníkmi. Tieto tribunáli uplatňovali pravidlá, ktoré vycházadali zo zvyklostí konkrétneho odvetvia nazývané lex mercatoria (voľný preklad: obchodné právo). Hmotné právo sa od čias stredoveku značne zmenilo, jeho výkon však naďalej ostáva dosť archaický. Písomná komunikácia pomocou pošty, dlhé lehoty na odpoveď ako aj rigidné pravidlá inštitúcií, ktoré facilitujú arbitráž v súčasnosti sú v 21. storočí prežitok, ktorý brzdí obchod a narúša poslanie, ktoré tribunáli pôvodne mali. Je čas aby sa rýchlosť, efektivita a flexibilita vrátili na mapu riešenie obchodných sporov.

Slovensko vyhralo 2 nové spory v Štrasburgu

Slovensko vyhralo 2 nové spory v Štrasburgu

​Štrasburg, 29. novembra 2018 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dve rozhodnutia o neprijatí sťažností proti Slovenskej republike, a to v prípadoch Ukropec proti Slovenskej republike a ALMEDIA spol. s r. o. proti Slovenskej republike.

Časť OS BA I je už v nových priestoroch

Časť OS BA I je už v nových priestoroch

Minister spravodlivosti SR sa minulý týždeň osobne zúčastnil na kontrolnom dni nových priestorov Okresného súdu Bratislava I na Medenej ulici č. 22, do ktorých sa zo súčasného sídla súdu presťahuje agenda týkajúca sa obchodných vecí (obchodný úsek, obchodný register a konkurzné oddelenie).​

Zlyhal systém hodnotenia sudcov? Ministerstvo spravodlivosti nevie reagovať.

Zlyhal systém hodnotenia sudcov? Ministerstvo spravodlivosti nevie reagovať.

Sudcovský stav na Slovensku čelí posledné roky závažnej kritike. Tá sa týka okrem iného aj problematiky prieťahov v konaní na súdoch. Ústava SR všetkým občanom v čl. 48 ods.2 zaručuje právo aby sa vec na súde prerokovala bez zbytočných prieťahov. Táto „garancia“ však v reálnej rozhodovacej činnosti súdov nie je zrejme celkom úplne zachovávaná. 

Úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých

Úspešnosť výkonu súdnych rozhodnutí týkajúcich sa maloletých

​Tzv. informatívne pojednávania (výsluchy) odstraňujúce „malicherné“ spory medzi rodičmi dieťaťa, edukácia sudcov vo zvládaní záťažových situácií v súvislosti s deťmi alebo kooperácia a účasť rodičov na odbornom poradenstve. Tieto faktory označili sudcovia za veľkú pomoc v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí.