Skontrolujte svojho lekára a zdravotnú starostlivosť, ktorú mu Vaša zdravotná poisťovňa za Vás platí

Viete, že môžete skontrolovať svojho lekára a to najmä to, akú zdravotnú starostlivosť Vám poskytnutú si nechal zaplatiť Vašou zdravotnou poisťovňou? 

JUDr. Mária Dvončová 01. 10. 2017 4 min.

Účet poistenca obsahuje množstvo informácií

S účinnosťou od 01.01.2005 bola zdravotným poisťovniam zákonom uložená okrem iného  povinnosť viesť účty svojich poistencov. Na základe ich  sprístupnenia majú poistenci lepší prehľad o o zdravotnej starostlivosti, ktorá im bola poskytnutá a ktorú vykázal lekár voči zdravotnej poisťovni.

V zmysle § 15 ods. 1 písm. h) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „zákon o zdravotných poisťovniach“)  je zdravotná poisťovňa povinná viesť účty poistencov, sprístupňovať údaje z nich a posielať poistencom na požiadanie výpisy z účtu poistencov.

Každý účet poistenca obsahuje obligatórne informácie, napríklad:

 • meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt poistenca,
 • údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách a zdravotníckych pomôckach,
 • údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť a označenie poskytovateľov služieb,
 • údaj o zaradení poistenca do zoznamu a vyradení poistenca zo zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti
 • označenie platiteľa poistného,
 • údaje o predpísanom poistnom v členení na uhradené a neuhradené podľa platiteľa poistného za každý kalendárny mesiac, údaje o úrokoch z omeškania v členení na uhradené a neuhradené a údaje o výsledku ročného zúčtovania v členení na uhradené a neuhradené.

Ako požiadať o výpis z účtu poistenca?

O výpis z účtu poistenca môžete požiadať zdravotnú poisťovňu písomne, osobne alebo elektronicky.

Za písomný výpis z účtu poistenca sa platí zákonom stanovený poplatok 0,66 eura. Tento poplatok je príjmom zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poisťovne majú súčasne povinnosť v zmysle § 16 ods. 4 zákona o zdravotných poisťovniach sprístupniť poistencovi údaje z účtu poistenca prostredníctvom internetu tak, aby boli prístupné len jemu. Zdravotné poisťone túto povinnosť realizujú prostredníctvom zriadenia elektronickej pobočky s osobitným prístupom poistenca zabezpečeným heslom.

Jedna z troch zdravotných poisťovní na Slovensku uvádza, že zatiaľ čo v roku 2010  o výpis požiadalo 13 723 poistencov zdravotnej poisťovne, v roku 2016 tento počet vzrástol už na 46 474 poistencov[1].

V prípade, ak požiadate o výpis z účtu poistenca, zdravotná poisťovňa Vám zašle

 • úplný výpis z účtu poistenca
 • informáciu o sume, ktorú uhradila poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 • informáciu o sume, ktorú uhradila za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zdravotná poisťovňa Vás súčasne upovedomí, že v prípade, že Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť  uvedená vo výpise z účtu poistenca, môžete túto skutočnosť nahlásiť.

Nahlásenie neposkytnutej zdravotnej starostlivosti

V prípade, že po kontrole výpisu z účtu poistenca zistíte, že poskytnutá zdravotná starostlivosť, ktorá bola vykázaná voči Vašej zdravotnej poisťovni, prípadne iné vo výpise uvedené skutočnosti sa nezhodujú s reálnym stavom, máte možnosť uvedené nahlásiť svojej zdravotnej poisťovni, a to podaním podnetu. Túto možnosť využíva čoraz viac poistencov.

Ako vyplýva zo štatistík jednej zo zdravotných poisťovní, po kotrole svojho účtu poistenca podalo podnet 35 poistencov. Po kontrole podnetov zo strany zdravotnej poisťovne bolo zistené, že 32 podnetov bolo opodstatnených. V prípade zistenia nezrovnalostí má zdravotná poisťovňa niekoľko spôsobov ako postupovať, napríklad

 • ukončenie zmluvy s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • podanie trestného oznámenia
 • požadovanie vrátenia vyplatenej úhrady za fiktíne vykázanú zdravotnú starostlivosť atď.

Záver

Poistenec zdravotnej poisťovne môže požiadať o výpis z účtu pistenca svoju zdravotnú poisťovňu a skontrolovať tak okrem iného vykázanú zdravotnú starostlivosť, ktorá mu mala byť poskytnutá. V prípade nezrovnalostí je oprávnený podať podnet príslušnej zdravotnej poisťovni.

 

Poznámky pod čiarou:

[1] Dostupné na internete

https://www.vszp.sk/novinky/zaujem-vypis-z-uctu-poistenca-stupa-tento-rok-prislo-35-tisic-ziadosti.html [online] [11.09.2017].