Slovenské podmienky príspevku športového reprezentanta sú v súlade s právom EÚ

Generálny advokát Súdneho dvora v Luxemburgu vo veci C-447/18 týkajúcej sa súladu slovenského zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi s právom EÚ navrhol odpovedať, že zákonná podmienka štátneho občianstva na priznanie tohto príspevku nie je v rozpore s právom EÚ.

Redakcia 15. 07. 2019 1 min.
Ide o prejudiciálne konanie iniciované Najvyšším súdom SR, vládu SR v konaní zastupovala zástupkyňa SR pred súdmi EÚ p. Beatrix Ricziová z Ministerstva spravodlivosti SR. Generálny advokát konkrétne navrhol túto odpoveď: 
"Článok 1 písm. w), článok 4 a článok 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v spojení s právom na dávky sociálneho zabezpečenia a sociálne výhody, ktoré je zakotvené v článku 34 ods. 1 a 2 Charty základných práv Európskej únie, nie je možné za okolností, ktoré sú vo veci samej, vykladať tak, že bránia uplatneniu vnútroštátneho pravidla, podľa ktorého slovenská inštitúcia sociálneho zabezpečenia hodnotí pri nároku na príspevok športovému reprezentantovi k starobnému dôchodku ako základnú podmienku štátnu príslušnosť žiadateľa, aj keď iná zákonná podmienka, t. j. štátna reprezentácia právnych predchodcov vrátane aj Československej socialistickej republiky, je naďalej súčasťou vnútroštátneho predpisu." 
Zdroj: MS SR