Slovensko má v spore s Dôverou nakročené správnym smerom

​Generálny advokát Súdneho dvora dnes navrhol vyhovieť odvolaniam Slovenskej republiky a Európskej komisie v spore týkajúcom sa slovenského verejného zdravotného poistenia a zamietnuť žalobu zdravotnej poisťovne Dôvera.

Redakcia 30. 12. 2019 2 min.

​Zdravotná poisťovňa Dôvera ešte v roku 2015 napadla žalobou pred Všeobecným súdom v Luxemburgu rozhodnutie Komisie 2015/248 z 15. októbra 2014 o opatreniach SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), ktoré Slovenská republika poskytla v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (VšZP). Všeobecný súd 5. februára 2018 vydal rozsudok vo veci T 216/15 Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. v. Európska komisia, ktorým uvedenej žalobe vyhovel a napadnuté rozhodnutie Komisie zrušil.

Slovensko aj Komisia sa voči rozsudku odvolali, prebehla písomná časť konania a 1. októbra 2019 sa vo veci oboch odvolaní uskutočnilo pojednávanie pred veľkou komorou Súdneho dvora v Luxemburgu.

Generálny advokát Súdneho dvora dnes navrhol Súdnemu dvoru, aby okrem iného zrušil rozsudok Všeobecného súdu napadnutý odvolaniami, zamietol žalobu Dôvery pred Všeobecným súdom voči rozhodnutiu Komisie a zamietol vzájomné odvolania Dôvery. Podľa jeho názoru sa totiž Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď precenil vplyv úrovne hospodárskej súťaže umožnenej slovenským systémom povinného zdravotného poistenia a dospel tak k nesprávnemu záveru, že SZP a VšZP výkonom činnosti hospodárskej povahy patria pod pojem „podnik“, ako je tento zakotvený v čl. 107 ods. 1 ZFEÚ. 

Generálny advokát je členom Súdneho dvora, ktorého úlohou je nezávisle zhodnotiť vec a navrhnúť Súdnemu dvoru právne riešenie v prípade, ktorým je poverený. Samotný rozsudok Súdneho dvora bude vydaný neskôr, pričom súd nie je návrhmi generálneho advokáta viazaný a môže rozhodnúť aj inak.

Generálny advokát sa stotožnil s viacerými argumentmi Slovenskej republiky. Ak by Súdny dvor rozhodol v súlade s návrhmi generálneho advokáta, znamenalo by to výhru Slovenskej republiky a definitívny koniec tohto súdneho sporu na európskej úrovni. Dnes prednesené návrhy sú krokom dobrým smerom, ktorý nás veľmi teší, počkajme však, ako sa s prípadom vysporiada veľká komora Súdneho dvora, ktorá bude vo veci rozhodovať“, uviedla JUDr. Beatrix Ricziová, PhD., zástupkyňa Slovenskej republiky pred súdmi EÚ, ktorá spolu s ďalšími dvoma kolegami z jej tímu v tomto prípade zastupovala Slovenskú republiku.

Dátum rozhodnutia Súdneho dvora nateraz nie je známy a bude oznámený neskôr. Dá sa ale predpokladať, že Súdny dvor by mohol rozhodnúť v prvej polovici roka 2020.