Slovensko vyhralo dlhoročný spor s poisťovňou Dôvera

Súdny dvor 11. júna 2020 rozhodol o odvolaní Komisie a Slovenska proti rozsudku Všeobecného súdu z februára 2018, ktorým vyhovel žalobe slovenskej poisťovni Dôvera a zároveň potvrdil rozhodnutie Komisie z roku 2014.

Veronika Ocejáková 23. 06. 2020 4 min.

Podstata sporu

Počas roka 1994 sa slovenský systém zdravotného poistenia zmenil z unitárneho systému, kde bol jeden štátny poskytovateľ zdravotného poistenia, na pluralitný systém, podľa ktorého už môžu pôsobiť verejné aj súkromné subjekty. Slovenská právna úprava ustanovuje podmienku, že všetci poskytovatelia zdravotného poistenia, či už verejní alebo súkromní, musia mať právnu formu akciových spoločností. V rokoch 2005 až 2014 pôsobili na trhu tri zdravotné poisťovne - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VZP) a Spoločná zdravotná poisťovňa (SZP), ktoré sa zlúčili do jednej a jej jediným akcionárom je Slovenská republika, ďalej Dôvera a Union zdravotná poisťovňa a.s., ktorých akcionármi sú subjekty súkromného sektora.

Prečo Dôvera podala sťažnosť?

V roku 2007 podala Dôvera sťažnosť vo veci štátnej pomoci, ktorú poskytla Slovenská republika zlúčenej spoločností Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni. Štátna pomoc spočívala v nasledovných opatreniach voči VZP a SZP: zvýšenie základného imania štátneho poskytovateľa zdravotného poistenia – SZP, splatenie dlhu SZP spoločnosťou Veriteľ, dotáciu poskytnutú SZP ministerstvom zdravotníctva, zvýšenie základného imania VšZP, zriadenie tzv. systému vyrovnávania rizík a prevod poistných kmeňov zrušených zdravotných poisťovní na VšZP a SZP.

Komisia, ktorá o sťažnosti rozhodovala sa domnievala, že činnosť, ktorú vykonáva VZP a SZP nemá hospodársku povahu, v dôsledku čoho nejde o podnik v zmysle čl. 107 ods. ZFEÚ, a preto opatrenia, ktoré boli uvedené v sťažnosti a ktorých aplikáciu poisťovňa Dôvera namietala nepredstavujú štátnu pomoc

Následne zdravotná poisťovňa Dôvera podala žalobu o neplatnosť proti rozhodnutiu Komisie, o ktorej rozhodoval Všeobecný súd. Výsledkom konania na Všeobecnom súde bolo, že tejto žalobe vyhovel z dôvodu, že podľa súdu Komisia nesprávne uplatnila pojmy „podnik“ a „hospodárna činnosť“.

Odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu následne podali Komisia a aj Slovenská republika a dňa 1.10.2019 sa vo veci odvolaní uskutočnilo pojednávanie pred veľkou komorou Súdneho dvora v Luxemburgu. V odvolaní poukazovali najmä na čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, ktorý ustanovuje, že zákaz štátnej pomoci sa týka výlučne činnosti podnikom, pričom pojem „podnik“ zahŕňa každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť nezávisle od jeho právneho statusu a spôsobu financovania. Všeobecný súd však tvrdil, že činnosť vykonávaná spoločnosťami VZP a SZP ma hospodársku povahu, čo Slovenská republika a Komisia považovala za nesprávne posúdenie.

Súdny dvor rozhodol - mala poisťovňa hospodársku povahu?

Súdny dvor spresnil, že na účely posúdenia, či činnosť vykonávaná v rámci systému sociálneho zabezpečenia nemá hospodársku povahu, je potrebné zistiť, do akej miery pôjde o systém, ktorý uplatňuje zásadu solidarity, a či činnosť poskytovateľov poistenia spravujúcich takýto systém podlieha dohľadu štátu.

Na základe tejto úvahy Súdny dvor konštatoval, že aj kvôli možnosti poskytovateľov poistenia ponúknuť poistencom bezplatne doplnkové plnenia a sloboda poistencov vybrať si svojho poskytovateľa zdravotného poistenia a zmeniť ho raz ročne, nie je možné spochybniť sociálnu a solidárnu povahu činnosti vykonávanej poskytovateľmi poistenia.

Súdny dvor ďalej konštatoval, že Všeobecný súd nesprávne konštatoval to, že prvky hospodárskej súťaže môžu vyvrátiť sociálny solidárny charakter činnosti, ktorú vykonávajú VZP a SZP.

Súdny dvor rozhodol, že Komisia v spornom rozhodnutí oprávnene dospela k záveru, že slovenský systém povinného zdravotného poistenia sleduje sociálny cieľ a uplatňuje zásadu solidarity pod dohľadom štátu. Komisia tvrdila, že činnosť VZP a SZP v rámci tohto systému nemá hospodársku povahu a v dôsledku týchto poskytovateľa nemožno považovať za podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ. Súdny dvor vyhovel odvolaniam Komisie a Slovenskej republiky a zrušil napadnutý rozsudok, čo považuje Slovenská republika za veľmi dôležité víťazstvo po niekoľko ročnom konaní v tejto veci. Ako povedal minister financií ide o výrok, podľa ktorého je jasné, že štát sa ako akcionár môže postarať o svoju poisťovňu.

K predmetnému rozhodnutiu sa vyjadrila aj Beatrix Ricziová, zástupkyňa SR pre súdmi EÚ, ktorá Slovenskú republiku zastupovala aj v tomto konaní. Ako uvádza Ministerstvo spravodlivosti SR, vo svojom tvrdení uviedla: 

„Veľmi nás teší, že sa nám po mnohých rokoch zložitých súdnych sporov podarilo obhájiť, že Slovenská republika pri rôznych opatreniach v prospech štátnych zdravotných poisťovní neporušila pravidlá štátnej pomoci. Išlo o veľmi dôležitý spor pre slovenský systém zdravotného poistenia.“