Sociálna poisťovňa: toto neprehliadnite

Prinášame vám prehľad dôležitých informácii zo sociálnej poisťovne. Nižšie sa dočítate kto má resp. nemá nárok na pandemickú „pnku“, ako to vyzerá s trinástym dôchodkom a o čo už nebude treba žiadať sociálnu poisťovnu.

Martina Vanc 28. 09. 2020 3 min.

Kto má nárok na pandemické nemocenské?          

Po 1. septembri 2020 vzniká nárok na pandemické nemocenské len tomu poistencovi, ktorému bola nariadená dočasná práceneschopnosť z dôvodu nariadenia karantény, resp. izolácie. Poistenec je osoba, ktorá má nemocenské poistenie – zamestnanci, SZČO, dobrovoľne poistená osoba.

Naďalej platí, že po návrate z rizikových krajín je osoba povinná absolvovať domácu izoláciu v trvaní desiatich dní. Pre získanie nemocenského je potrebné:

  • vyplniť formulár a registrovať sa tu
  • telefonicky alebo e-mailom kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý vystaví potvrdenie o PN a oznámiť mu svoj telefonický kontakt,
  • lekár následne zašle doklady spolu s telefónnym číslom na poistenca do sociálnej poisťovne,
  • sociálna poisťovňa bude následne kontaktovať poistenca a telefonicky s ním spíše žiadosť
  • sociálna poisťovňa vydá rozhodnutie o nároku na nemocenské.

Okrem týchto krokov je samozrejme žiadúce bez zbytočného odkladu kontaktovať svojho zamestnávateľa a informovať ho o prebiehajúcej karanténe.

Homeoffice počas karantény

Počas povinnej karantény, za predpokladu, že sa osoba cíti dobre, môže samozrejme pracovať z domu na diaľku, ak mu to zamestnávateľ a povaha práce umožní. Naďalej však platí postup uvedený vyššie – osoba sa musí zaregistrovať, kontaktovať svojho lekára, ten zašle všetky doklady na sociálnu poisťovňu. Následne, keď sociálna poisťovňa kontaktuje poistenca, ten môže odmietnuť práceneschopnosť a konanie o nároku na nemocenské sa neuskutoční. Zamestnancovi tak beží štandardný plat, resp. modifikovaný po dohode so zamestnávateľom.

Treba však zdôrazniť, že karanténny režim je naďalej povinný dodržiavať.

Obavy z koronavírusu už nezakladajú nárok na pandemickú OČR

Ak rodič nedá svoje dieťa do škôlky alebo školy z dôvodu strachu z nákazy koronavírusom, nárok na pandemické ošetrovné mu už nevznikne. Takýto nárok rodičovi vznikne až v prípade, že budú škôlky alebo školy, resp. aj triedy, uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.

Sociálna poisťovňa si bude novým spôsobom overovať nárok na ošetrovné. Doposiaľ okresné úrady nahlasovali Sociálnej poisťovni zoznamy detí, ktoré do škôlok/škôl chodili. Po novom sa budú hlásiť zoznamy detí, ktoré sa nezúčastňujú školskej a škôlkarskej dochádzky.

13. Dôchodky

Finálnu podobu získajú trináste dôchodky po definitívnom schválení parlamentom a podpise prezidentky SR. Parlament by mal na túto tému rozhodovať na októbrovej schôdzi, zatiaľ bol návrh schválený len v prvom čítaní.

Podľa predloženého materiálu by sa mali trináste dôchodky prvý krát vyplácať ešte tento rok s tým, že nahradia vianočný príspevok. Nárok bude mať poberateľ

  • starobného, predčasného starobného,
  • invalidného,
  • vdovského, vdoveckého,
  • sirotského,
  • sociálneho dôchodku,

ktorí majú v decembri 2020 nárok na výplatu dôchodku.

Maximálna výška 13. dôchodku bude 300,- eur, pričom v takejto výške ho dostanú poberatelia najnižších dôchodkov – tí, ktorých úhrnná suma dôchodkov, je 214,83,- eur a nižšia. To znamená čím vyšší dôchodok, tým menší trinásty dôchodok – minimálna suma trinásteho dôchodku je 50,- eur, ktorú dostanú poberatelia dôchodku vo výške 909,28,- eur a viac.

O 13. dôchodok nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky.

Bez súhlasu sociálnej poisťovne

K zápisu resp. výmazu z obchodného registra už nebude potrebný písomný súhlas Sociálnej poisťovne. Samotný registrovaný súd si pri zápise spoločnosti s ručením obmedzeným preverí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne skutočnosť, či sa voči zakladateľovi spoločnosti vedie pohľadávka na poistnom za sociálne poistenie. Táto zmena bude účinná od 1. októbra 2020, do toho času naďalej Sociálna poisťovňa vydáva na základe žiadosti súhlas so zápisom/výmazom z obchodného registra.

Od. 1 októbra 2020 sa nebude vyžadovať preverenie nedoplatku na sociálnom poistení, pričom evidovaným nedoplatkom bude po novom aj suma nižšia ako 5 eur. Na zamestnávateľa, ktorý nepredloží mesačný výkaz poistného sa bude hľadieť, ako keby mal evidované nedoplatky na sociálnom poistení.