Aktuálna suma životného minima platná od 1.7.2014 do 30.6.2015

Na základe predpisu č. 184/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 601/2003 o životnom minime a ktorý mení a dopĺňa niektoré zákony, sa suma životného minima nebude znižovať a pre obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015 zostane rovnaká.

Redakcia 08. 07. 2014 3 min.
životné minimum životné minimum 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Aktuálna suma životného minima

V súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, ktorá nadobudla účinnosť 30. júna 2014 a podľa § 5 ods. 6 zákona o životnom minime k 1. júlu 2014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznámilo, že nevydá opatrenie, ktorým sa upravujú sumy životného minima.

Ak by k zmene zákona o životnom minime nedošlo, muselo by sa prvý raz v histórii existencie zákona o životnom minime pristúpiť k zníženiu súm životného minima.[1]

Preto sumy životného minima na obdobie od 1. júla 2014 ostávajú nezmenené, a to nasledovne:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
  • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa

Prečo sú sumy životného minima dôležité?

Uvedieme zopár príkladov:

  • v prípade nároku na hmotnú núdzu je rozhodujúci stav, či príjem členov domácnosti podľa zákona o hmotnej núdzi[2]nedosahuje sumy životného minima ustanovené zákonom o životnom minime a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov príjem zabezpečiť alebo si ho zvýšiť.
  • s tým súvisí aj prípadný nárok na právnu pomoc Centra právnej pomoci, na ktorú má nárok ten, kto sa nachádza v stave materiálnej núdze, ak je v právnom spore vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje minimálnu mzdu okrem sporov, v ktorých hodnotu sporu nie je možné vyčísliť v peniazoch. Materiálnou núdzou možno chápať stav, keď je fyzická osoba poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,6 násobok životného minima a zároveň si táto fyzická osoba nemôže zabezpečiť využívanie právnych služieb svojím majetkom, teda jeho predajom, príp. prenájmom.[3]
  • podľa nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia sa povinnému pri výkone rozhodnutia nesmie zo mzdy zraziť základná suma, ktorá predstavuje 60% sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.[4]
  • po ukončení vysokej školy a po splnení ďalších podmienok sa absolventi môžu uchádzať o tzv. absolventskú prax. Počas vykonávania praxe môže úrad práce na základe § 51 ods. 4 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti poskytnúť absolventovi sumu vo výške 65% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime.

Poznámky pod čiarou:

[1] Pozri novelu zákona o životnom minime – predpis č. 184/2014 Z. z.

[2] § 2 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3] Pozri aj <http://www.centrumpravnejpomoci.sk/.

[4] § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.