Dávka v hmotnej núdzi pre rok 2014

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo zmeny platné pre rok 2014 v poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi s čím súvisí aj zmena výšky a podmienky získania dávky v hmotnej núdzi. Dôvodom zmien bola potreba vyššej adresnosti a spravodlivejšej podpore tých ľudí, ktorí si vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť príjem vlastnou pracovnou činnosťou. Kedy sa osoba dostane do hmotnej núdze a na akú pomoc má nárok? V akej výške a za akých podmienok sa vypláca dávka v hmotnej núdzi v roku 2014?

Redakcia 31. 01. 2014 3 min.
Dávky v hmotnej núdzy Dávky v hmotnej núdzy Homeless woman behind a camp fire from 4freephotos.com

Hmotná núdza

Podľa § 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa hmotnou núdzou rozumie stav, kedy príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisoma členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Podľa predmetného zákona pomoc v hmotnej núdzi je:

 • dávka v hmotnej núdzi,
 • ochranný príspevok,
 • aktivačný príspevok,
 • príspevok na nezaopatrené dieťa,
 • príspevok na bývanie.

Dávka v hmotnej núdzi

Práve dávka v hmotnej núdzi je smerovaná k zabezpečeniu základných životných podmienok osôb, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. V roku 2014 sa bude poskytovať v šiestich rovinách, ktoré odrážajú stav členov domácnosti, ktorí sa budú pri posudzovaní hmotnej núdze spoločne posudzovať.

Výška dávky

Výška dávky v hmotnej núdzi sa vypláca mesačne podľa stavu členov v domácnosti a pre rok 2014 je následovná:

 • 61,60 EUR, ak ide o jednotlivca,
 • 117,20 EUR, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 107,10 EUR, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 160,40 EUR, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 171,20 EUR, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 216,10 EUR, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Nárok

Základný predpoklad pre získanie nároku na dávku v hmotnej núdzi pre občana (plnoletý a práceschopný), ktorý nie je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere je podmienka, že:

 • bude 32 hodín mesačne vykonávať menšie obecné služby alebo dobrovoľnícku činnosť alebo sa zapojí do prác na predchádzanie mimoriadnej situácie,
 • základným predpokladom tejto podmienky však bude, že takáto činnosť mu bude ponúknutá a v prípade ak konkrétnu ponuku odmietne pomoc v hmotnej núdzi sa zníži o sumu 61,60 EUR.

Legislatívne zmeny pre rok 2014

Zmeny, ktoré sú účinné od 1. januára 2014 sa dotýkajú vymedzenia okruhu spoločne posudzovaných osôb v domácnosti. Po novom sa za ich členov budú považovať aj deti nad 25 rokov, ktoré žijú s rodičmi v spoločnej domácnosti a študujú dennou formou štúdia. Od nového roku sa naopak za členov domácnosti nebudú považovať osoby, ktorými sú študenti doktorandského štúdia dennej formy štúdia a spĺňajú podmienky na štipendium.

Tak isto nastáva zmena ja pri posudzovaní osoby v hmotnej núdzi, pričom od januára 2014 sa nebudú považovať za osoby v hmotnej núdzi:

 • ak budú vo výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody,
 • členovia reholí,
 • členovia komunít alebo iných cirkevných, náboženských spoločenstiev,
 • cudzinci umiestnení na základe rozhodnutia o zaistení v zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to z dôvodu, že takéto osoby majú zabezpečené základné životné podmienky.