Vianočný príspevok sa dostal pred Súdny dvor EÚ

Viacerí ľudia považujú tento príspevok za politický inštrument. Všimla si ho aj Komisia, ktorá podala žalobu na Slovenskú republiku. Prečítajte si ako sa s vianočným príspevkom vysporiadal Súdny dvor Európskej únie.

Kristína  Jurišová 16. 09. 2015 3 min.

Na Slovensku sa príjemcom niektorých sociálnych dávok vypláca zo sociálnej poisťovne tzv. vianočný príspevok. Príspevok dostanú občania jedine vtedy, ak majú bydlisko na Slovensku, pričom súhrn súm týchto dávok je maximálne 60 % priemernej mesačnej mzdy v SR. Tieto dávky zahŕňajú najmä starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, sociálny dôchodok, vdovský či vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok.

Komisia sa domnievala, že vianočný príspevok predstavuje dávku v starobe, ktorej vyplácanie nemožno podmieniť bydliskom príjemcu. Na základe čoho podala na Súdny dvor žalobu o nesplnenie povinnosti.

Naposledy sa vianočný príspevok zvyšoval vlani, keď sa základná suma zvýšila zo 75 na súčasných 87,26 eur, pričom sa menil aj vzorec na jeho výpočet. Vôbec prvýkrát dostali dôchodcovia vianočný príspevok v decembri 2006, pričom výdavky na vianočné príspevky si vyžiadajú v tomto roku 9,7 milióna eur. Vianočné príspevky sú jedným z 15 opatrení pozitívneho balíčka z dielne vládnej strany.

Tabuľka na rok 2015 

Dôchodok (eur)

Vianočný príspevok (eur)

145,50

87,26

198,00

87,26

198,10

87,26

198,20

87,25

250,50

77,83

260,50

76,03

396,20

51,61

494,40

33,93

514,80

31,31

Rozhodnutie Súdneho dvoru

V súvislosti s otázkou, či tento príspevok predstavuje dávku v starobe, Súdny dvor zdôrazňuje, že pre takúto dávku je príznačné slúžť na zaistenie životných potrieb osôb, ktoré po dosiahnutí dôchodkového veku ukončia svoje zamestnanie a nie sú viac povinné evidovať sa na úrade práce. Súdny dvor pripomína, že dávky v starobe zahŕňajú aj doplnkové prídavky, ktoré sa vyplácajú výlučne osobám poberajúcim starobný a/alebo pozostalostný dôchodok, ak sú prostriedky na ich financovanie rovnaké ako prostriedky určené na financovanie týchto dôchodkov a tieto dôchodky dopĺňajú. V tejto súvislosti Súdny dvor konštatuje, že vianočný príspevok sa nevypláca len poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku vojakov a policajtov. Okruh jeho príjemcov zahŕňa tiež poberateľov ostatných typov dôchodkov, najmä invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského či vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku. Súdny dvor preto rozhodol, že hoci cieľom vianočného príspevku je dopĺňať prostriedky na životné potreby osôb, ktoré dosiahli určitý vek, má tiež zlepšiť ťažkú sociálnu situáciu ďalších poberateľov s nízkym príjmom. Za týchto podmienok Súdny dvor rozhodol, že Komisia nepreukázala, že vianočný príspevok možno kvalifikovať ako dávku v starobe, ktorá v dôsledku toho patrí do pôsobnosti nariadenia.

Celé znenie rozhodnutia aj samotnej žaloby si môžete prečítať TUkde sa okrem toho dozviete aj ako súd rozhodol vo veci nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s osobitnými potrebami ťažko zdravotne postihnutých osôb.