Zmluva medzi SR a USA o sociálnom zabezpečení

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení bola podpísaná 10. decembra 2012 v Bratislave a nadobudla platnosť 1. mája tohto roku. Spolu s ňou nadobudla platnosť i Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy. V súlade s uznesením vlády č. 521 z 20. marca 2013 ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Zmluva prináša zmenu pre tých poistencov, ktorý určitý čas pracovali v USA, pokiaľ ide o ich nárok na dôchodok.

Redakcia 02. 06. 2014 4 min.
Zmluva medzi Slovenskou republikou a USA o sociálnom zabezpečení Zmluva medzi Slovenskou republikou a USA o sociálnom zabezpečení 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Nárok na dôchodok v súlade so Zmluvou

Na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení (ďalej len „Zmluva“) je možné na účel priznania dôchodku zo Slovenskej republiky prihliadnuť aj na dobu, počas ktorej pracoval poistenec v USA. Ide o priaznivú správu pre poistencov, keďže týmto spôsobom bude možné priznať dôchodok zo Slovenskej republiky aj tým poistencom, ktorí síce podľa právnych predpisov SR nezískali potrebné obdobie dôchodkového poistenia, ale po započítaní obdobia, v ktorom pracovali v USA, bude podmienka potrebného obdobia dôchodkového poistenia splnená. Zároveň je dôležité upozorniť na fakt, že Slovenská republika bude vyplácať dôchodok iba v sume zodpovedajúcej obdobiu získanému podľa vlastných právnych predpisov. Ako príklad si uveďme situáciu, kedy fiktívny poistenec narodený v roku 1955 na Slovensku odpracoval iba 7 rokov a od roku 1980 žije a pracuje v USA. Keď v roku 2017 dovŕši dôchodkový vek, Sociálna poisťovňa bude pri posudzovaní jeho nároku na dôchodok prihliadať aj na roky odpracované v USA. Samozrejme, výška dôchodku bude priamo úmerná obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré získal v SR. Ako uvádza Sociálna poisťovňa vo svojom vyhlásení, podľa Zmluvy je tiež možné opätovne posúdiť nárok žiadateľa na dôchodok, hoci už bolo v minulosti o jeho žiadosti rozhodnuté. To sa týka prípadov, kedy žiadatelia nesplnili podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia, lebo na obdobie, počas ktorého pracovali v USA sa neprihliadalo a dôchodok im nebol priznaný. Ako príklad uveďme ďalšiu situáciu: poistenec sa narodil v roku 1945 a v roku 1975 odišiel žiť do USA a odpracoval tam 25 rokov, pričom na Slovensku pracoval iba 10 rokov. V roku 2007 dosiahol dôchodkový vek, avšak starobný dôchodok mu Sociálnou poisťovňou nebol priznaný, keďže na Slovensku neodpracoval potrebný počet rokov. Ak si tento poistenec podá žiadosť opäť, dôchodok mu bude podľa Zmluvy od 1. mája 2014 priznaný.

Ako požiadať o dôchodok podľa Zmluvy

Pri podávaní žiadosti o dôchodok podľa Zmluvy sa postup odvíja od toho, či žiadateľ žije na území SR alebo USA. V prípade, že žiadateľ žije na území SR, o dôchodok musí žiadať na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu. Následne s ním pracovník poisťovne vypíše tlačivo „Formulár sprievodného listu/Žiadosti/Osvedčenia“ SSA-2960 SK/USA 3, ktorý zašle na ústredie poisťovne za účelom ďalšieho postupu. Vzor tlačiva, ktoré však slúži len na informatívne účely, je možné nájsť na webovej stránke poisťovne. Zamestnanec poisťovne zároveň žiadateľa vyzve, aby k vyplnenej žiadosti pripojil aj všetky dokumenty dokladujúce jeho zamestnania (druhy, miesta a konkrétne obdobia). Ak žiadateľ o dôchodok žije na území USA, žiadosť musí podať príslušnej inštitúcii sociálneho zabezpečenia Spojených štátov a vyplniť tlačivo „Žiadosť o dôchodok pre osoby žijúce v Spojených štátoch amerických / Claim for pension benefits for persons living in the United States of America“, ktoré je dostupné na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. V prípade priznania dôchodku žiadateľovi vyplácajú zmluvné štáty dôchodok vo svojej mene, t.j. v eurách alebo dolároch. Dôchodok priznaný podľa Zmluvy v súlade s právnymi predpismi SR sa vypláca aj vtedy, ak má príjemca dôchodku bydlisko mimo územia SR. Do Spojených štátov sa bude dôchodok vyplácať na účet v banke alebo na adresu bydliska v súlade s § 116 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití oprávnenej alebo pozostalej osoby. Pokiaľ ide o žiadanie invalidného dôchodku, dôležité je, či má byť dôchodok vyplácaný z dôchodkového systému SR alebo USA. Ak žiadateľ žijúci v USA žiada o invalidný dôchodok z dôchodkového poistenia SR, jeho zdravotný stav posudzuje posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava, na základe lekárskej správy a dokumentácie zaslanej príslušnou inštitúciou USA. A naopak, ak žiada o dôchodok osoba žijúca v SR, pričom dôchodok bude čerpaný z dôchodkového poistenia USA, jeho zdravotný stav posudzuje príslušný lekár v USA na základe lekárskej správy a dokumentácie zaslanej Sociálnou poisťovňou.