Špecifiká trestnej zodpovednosti mladistvých na Slovensku

Úprava mladistvých osôb tvorí významnú oblasť právnych vzťahov v právnych poriadkoch mnohých vyspelých štátov. Významnosť týchto vzťahov v slovenskom právnom poriadku je zvýraznená, okrem iného, aj osobitnou úpravou trestného stíhania u mladistvých. Trestnoprávna úprava mladistvých osôb je obsiahnutá predovšetkým v Trestnom zákone a Trestnom poriadku, následne priblížime jej najzákladnejšie rozdiely.

Kristína  Jurišová 26. 06. 2014 2 min.
Trestanie mladistvých Trestanie mladistvých 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Právna úprava a vymedzenie pojmu mladistvého

Legislatívna úprava mladistvých, teda otázky základov trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, skutkové podstaty trestných činov týkajúce sa aj mladistvých sú upravené priamo v ustanoveniach Trestného zákona („TZ“).

Kto je podľa Trestného zákona mladistvým?

Mladistvým je osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila 14 rok a neprekročila 18 rok svojho veku, pričom osobu možno považovať za mladistvého až dňom, ktorý nasleduje po dni, keď páchateľ dovŕšil 14 rok svojho veku.

Hranica trestnej zodpovednosti mladistvých

Vyššie uvedená dolná hranica „všeobecnej“ trestnej zodpovednosti fyzickej osoby je upravená v § 22 ods. 1 TZ negatívne. To znamená, že:

  • nie je trestne zodpovedný ten, kto v čase spáchania trestného činu inak trestného nedovŕšil 14 rokov svojho veku. Nedostatok veku je pritom okolnosťou vylučujúcou trestnú zodpovednosť.

Hranica trestnej zodpovednosti mladistvých pre trestný čin sexuálneho zneužívania

Existuje aj „osobitná“ úprava vzhľadom k tomu, že hranica legálnej súlože je aj v momentálnom Trestnom zákone ponechaná na 15 rokov. Vzhľadom k tomu existuje výnimka podľa § 22 ods. 2 Trestného zákona a to taká, že:

  • pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 Trestného zákona nie je trestne zodpovedný, kto v čase spáchania činu nedovŕšil 15 rok svojho veku.

Základné špecifiká trestnej zodpovednosti mladistvých

Trestná zodpovednosť mladistvých je v dvoch rovinách špeciálne upravená oproti všeobecnej trestnej zodpovednosti dospelých páchateľov. A to nasledovne:

  • u mladistvého, ktorý má menej ako 15 rokov a ktorý spáchal čin vykazujúci znaky trestného činu sa bude osobitne ex lege povinne skúmať úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti. Trestne zodpovedný bude mladistvý mladší ako 15 rokov len vtedy, ak dosiahol takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, že mohol rozpoznať protiprávnosť činu a bol spôsobilý ovládať svoje konanie, čo je špeciálna úprava oproti všeobecnej a zároveň je výrazom zvýšenej ochrany mladistvých.
  • u mladistvých je vo vzťahu k prečinom modifikovaná zásada formálneho chápania trestného činu. Znamená to, že prečin, ktorého znaky sú uvedené v osobitnej časti Trestného zákona, nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý a ak jeho závažnosť je malá (§ 95 ods. 2 TZ). Pre porovnanie uvedieme, že u dospelého páchateľa musí byť pri prečine závažnosť vyššia ako nepatrná (tzv. materiálny korektív), u mladistvého páchateľa musí byť závažnosť vyššia ako malá. Táto špeciálna úprava má za cieľ postihovať v trestnom konaní mladistvých za trestné činy vrátane prečinov v užšom rozsahu, než je to u dospelých páchateľov.