Spoločná hmotná zodpovednosť zamestnanca

Spoločná hmotná zodpovednosť zamestnanca prichádza do úvahy za predpokladu, že na pracovisku pracuje viacero zamestnancov a každý z nich uzatvoril dohodu o hmotnej zodpovednosti. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „zákonník práce“) nazýva hmotnú zodpovednosť zamestnanca vo všeobecnosti aj označením zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať. Jej právna úprava je obsiahnutá v ustanoveniach § 182 a nasl. zákonníka práce. Ako vzniká a kedy zamestnanec nezodpovedá za vzniknutý schodok?

JUDr. Alexandra Podivinská 08. 04. 2018 3 min.

Hmotná zodpovednosť a spoločná hmotná zodpovednosť

Ustanovenie § 182 ods. 1 zákonníka práce vymedzuje tieto dva inštitúty nasledovne:

  • „Ak zamestnanec prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok. V dohodách sa môže so zamestnancami súčasne dohodnúť, že ak budú pracovať na pracovisku s viacerými zamestnancami, ktorí uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, zodpovedajú s nimi za schodok spoločne (spoločná hmotná zodpovednosť).“

Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že hmotná zodpovednosť medzi zamestnancom a zamestnávateľom vzniká na základe dohody. Táto dohoda môže byť obsiahnutá tak v pracovnej zmluve ako osobitné ustanovenie alebo článok pracovnej zmluvy o hmotnej zodpovednosti, ako aj v samostatnom dokumente, resp. dohode. Zákonník práce ustanovuje jej obligatórnu náležitosť písomnú formu, pod sankciou jej neplatnosti. Zamestnanec sa vie zbaviť zodpovednosti za schodok vtedy, ak preukáže, celkom alebo čiastočne, že tento schodok vznikol buď čiastočne alebo celkom bez jeho zavinenia. Ak by vznikli nedostatky v pracovných podmienkach zamestnancov so spoločnou hmotnou zodpovednosťou v tej súvislosti, že na ich pracovisko bol zaradený iný zamestnanec alebo iný vedúci, prípadne zástupca vedúceho, alebo s tým, že niektorý zo zamestnancov od dohody o hmotnej zodpovednosti odstúpil, zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu.

Odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti

Zákonník práce umožňuje zamestnancovi odstúpiť od dohody o hmotnej zodpovednosti vtedy, ak sa preraďuje na inú prácu, na iné pracovisko, prekladá sa, alebo zamestnávateľ neodstránil nedostatky v pracovných podmienkach. Lehota, v ktorej musí zamestnávateľ odstrániť tieto podmienky je jeden mesiac od písomného oznámenia zamestnanca. Zároveň musí ísť o také nedostatky v pracovných podmienkach, ktoré zamestnancovi bránia v riadnom hospodárení so zverenými hodnotami.

Čo sa týka spoločnej hmotnej zodpovednosti, od tejto môže zamestnanec odstúpiť vtedy, ak je na pracovisko zaradený iný zamestnanec, ustanovený iný vedúci alebo jeho zástupca. V oboch prípadoch musí zamestnanec oznámiť zamestnávateľovi odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti písomnou formou. Dohoda zanikne dňom odstúpenia zamestnanca alebo skončenia pracovného pomeru.

Zbavenie sa spoločnej hmotnej zodpovednosti zamestnancom

Pri uzatvorení dohody, jej zániku ako aj pri preradení zamestnanca na inú prácu či pracovisko, jeho preložení alebo pri skončení pracovného pomeru sa musí vykonať inventarizácia.

Pri spoločnej hmotnej zodpovednosti sa musí inventarizácia vykonať pri uzatvorení dohôd so všetkými zamestnancami, ktorí spoločne zodpovedajú pri skončení všetkých týchto dohôd, pri preradení na inú prácu alebo preložení všetkých spoločne zodpovedných zamestnancov, zmene funkcii vedúceho či jeho zástupcu, na žiadosť niektorého z týchto zamestnancov alebo pri odstúpení niektorého z nich od dohody.

Zamestnanec so spoločnou hmotnou zodpovednosťou zodpovedá za vzniknutý schodok vždy, ak sa skončil jeho pracovný pomer, bol preradený alebo preložený a súčasne nepožiada o vykonanie inventarizácie. V tomto prípade sa schodok zistí pri jej najbližšom vykonaní a zodpovedá napriek tomu, že v čase zistenia schodku na danej pozícii nevykonáva prácu.

Rovnako zodpovedá zamestnanec, ak sa zaraďuje na pracovisko, kde pracujú zamestnanci so spoločnou hmotnou zodpovednosťou a súčasne nepožiada, aby bola vykonaná inventarizácia alebo ak neodstúpi od dohody o hmotnej zodpovednosti pre nevykonanie inventarizácie.