Spoločné rokovanie Slovenskej a Českej advokátskej komory v Luhačoviciach

Luhačovice - 20.9.2018  Členovia predsedníctva SAK a predstavenstva ČAK sa stretli na každoročnom spoločnom rokovaní komôr k aktuálnym témam v advokácii.

Redakcia 24. 09. 2018 2 min.

Spoločné rokovanie sa konalo v Luhačoviciach pri príležitosti osláv 100. výročia českej a slovenskej advokácie. Príspevky a bohatá diskusia sa týkala aktuálnych tém, ktoré sa v stavovských organizáciách práve riešia. Zástupcovia si vymenili vzájomné skúsenosti.

Témy spoločného rokovania predsedníctva  SAK a  ČAK

Aktuálny legislatívny vývoj v ČR a SR

Za SAK referoval JUDr. Ondrej Laciak, PhD., podpredseda SAK, za ČAK všeobecnú legislatívu Mgr. Robert Němec, LL.M., podpredseda ČAK a stavovskú legislatívu JUDr. Vladimír Jirousek, predseda ČAK.

GDPR a advokácia

Za SAK referoval JUDr. Andrea Havelková, členka predsedníctva SAK a predsedníčka pracovnej skupiny pre verejné právo a Mgr. Ján Kutan, člen predsedníctva SAK a člen pracovnej skupiny pre verejné právo , za ČAK referuje JUDr. Martin Maisner, Ph.D.,  člen predstavenstva ČAK.

Vývoj v oblasti elektronizácie advokácie

Za SAK referoval JUDr. Tomáš Illeš, podpredseda SAK, za ČAK referuje JUDr. Martin Maisner, Ph.D.,  člen predstavenstva ČAK.

Projekt „Index právnej istoty“

Za SAK referoval JUDr. Viliam Karas, PhD.,  člen predsedníctva SAK a predseda pracovnej skupiny pre súkromné právo.

Referenčný register advokátov

Za SAK referoval  JUDr. Tomáš Illeš, podpredseda SAK a Mgr. Ján Kutan, člen predsedníctva SAK.

Voľný pohyb advokátov cez hranice

Oznamovacia povinnosť hosťujúceho európskeho advokáta a uznávanie kvalifikácie  - preukazovanie schopností aplikovať slovenský právny poriadok

  • Za SAK referoval JUDr. Ondrej Laciak, PhD., podpredseda SAK a Mgr. Júlia Dernerová, poverená vedením odboru matriky.

Daňová legislatíva, trestný čin marenia spravodlivosti a problematika dôvernosti vzťahu advokát-klient a ataky na povinnosť mlčanlivosti advokáta

  • Za ČAK referoval JUDr. Vladimír Jirousek, predseda ČAK, JUDr. Tomáš Sokol, podpredseda ČAK a predseda sekcie pre trestné právo a JUDr. Monika Novotná, členka predstavenstva ČAK, prípadné koreferáty na mieste.

Prezentácia záujmu o prácu v advokácii a problematika vzdelávania koncipientov i advokátov

  • Za ČAK referoval JUDr. Radim Miketa, člen predstavenstva ČAK a predseda výboru pre výchovu a vzdelávanie ČAK, prípadné koreferáty na mieste.

Zdroj: SAK