Spoločný boj Európskej únie proti daňovým rajom?

Európska únia hľadá už dlhodobo naprieč všetkými členskými štátmi mandát na spoločnú koordináciu v boji proti daňovým rajom. Dôvody sú úplne zrejmé. Podľa daňového komisára Európskej únie Algirdasa Semeta sa vďaka daňovým rajom odčerpá z Európskej únie ročne približne 1 bilión EUR.

Redakcia 04. 04. 2013 2 min.
Európska únia Európska únia PENonline.sk

V súčasnosti, kedy väčšina štátov Európskej únie zápasí s každoročnými  deficitmi verejných rozpočtov je ignorovanie daňových rajov relatívne veľký luxus. Vnútroštátne právo, rovnako ako aj medzinárodné právo síce pozná inštitúty ako bojovať proti nízkym sadzbám iných štátov, prax však ukazuje, že nedostatočne. Veď podľa čísiel US Government Audit Office 83 zo 100 najväčších verejne obchodovateľných amerických multinárodných spoločnosti má aspoň jednu zo svojich dcérskych spoločností situovanú v nejakom daňovom raji. V Spojenom kráľovstve je podľa najnovšieho údaju ActionAid toto číslo ešte vyššie – 98 zo 100.

Podľa nedávneho vyjadrenia Bruselu nemôže existovať žiadny priestor pre fyzické osoby, právnické osoby ani tretie štáty na to, aby kľučkami v medzinárodnom práve robili uskutočňovali agresívnu daňovú optimalizáciu alebo daňové podvody. Európska únia však tento mandát nemá, pretože jej nevyplýva z primárneho práva Európskej únie, a teda celková kompetencia v boji proti daňovým rajom ostáva v rukách členských štátov. Aj napriek snahám Európskej únie v boji proti daňovým rajom, je však súčasný stav taký, že ešte ani neexistuje jednotná unifikovaná definícia daňového raja. Niektoré štáty Európskej únie si tento pojem vymedzili vnútroštátne, avšak pri jeho aplikácii narážali na rozpor s právom Európskej únie. Preto pojem daňový raj a sankcie z toho vyplývajúce nemožno aplikovať vnútri Európskej únie, ale iba voči tretím krajinám.

Napriek dramatickým číslam odlivu daňových príjmov je otázne, či vôbec niekedy podnikne Európska únia v tomto smere jednotné kroky, nakoľko práve v Európskej únii nájdeme štáty, ktoré profitujú z nízkych daní (napr.: Cyprus, Maďarsko a pod.). A vzhľadom na to, že akákoľvek harmonizácia nielen v oblasti spoločného boja proti daňovým rajom procesnými prostriedkami a úpravami daňových zákonov, ale aj harmonizácia daňových sadzieb naráža nielen na nedostatok mandátu Európskej únie, ale aj neochotu niektorých štátov, je spoločná kooperácia na úrovni Európskej únii v boji proti daňovými rajom v súčasnosti otázna.