Spotrebiteľ

Cestovné práva: Zrušenie letu- práva a odškodnenia

O tom, čo znamená "zrušenie letu" a kedy vznkajú Vaše práva sme písali v uplynulom článku. Dnes sa pozrieme na to, aké konkrétne práva máte v prípade zrušenia letu a ako sa ich domáhať.

Stáčanie kilometrov – žaloba

Uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu je v dnešnej dobe bežnou praxou. Viacero spoločností vykonáva sprostredkovanie takéhoto predaja. V tejto súvislosti sa však stretávame aj so stáčaním kilometrov, keď spoločnosť uvedie v kúpnej zmluve, odovzdávacom protokole alebo protokole o skúšobnej jazde nepravdivý údaj o stave tachometra. 

Súťaž na Facebooku, chýbajúci štatút súťaže a pokuta zo strany SOI

Musí byť v prípade súťaže organizovanej prostredníctvom sociálnej siete Facebook k dispozícii štatút súťaže? Aký je postih, ak vyhlasovateľ súťaže túto povinnosť poruší?

Nákup telekomunikačných služieb online: Komisia odhalila nekalé praktiky!

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa dnes uverejnili výsledky celoeurópskeho skríningu 207 webových lokalít, ktoré ponúkajú služby telefonovania v pevnej/mobilnej sieti, internetu či audio a video streamingu.

Smernica Únie o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa môže uplatniť na vzdelávacie zariadenie

Vnútroštátny súd je povinný preskúmať ex offo nekalú povahu zmluvných podmienok uvedených v zmluvách medzi vzdelávacími zariadeniami a študentmi, na ktoré sa vzťahuje smernica.

Nová politika EÚ: Dvojaká kvalita potravín a zvýšenie práv spotrebiteľov

Európska komisia dnes predkladá balík návrhov s názvom „Nová dohoda pre spotrebiteľov“, ktorým chce zabezpečiť, aby všetci európski spotrebitelia mohli v plnej miere využívať svoje práva podľa právnych predpisov Únie.

Finanční agenti- nové požiadavky na odbornú spôsobilosť

Zákon č. 186/2009 Z. z.  o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov unifikuje podmienky, za ktorých možno vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v rôznych segmentoch finančného trhu.[1] Ide o sektor poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia,  poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov, prijímania vkladov a starobného dôchodkového sporenia.

Voľba Obchodného zákonníka v spotrebiteľských veciach

Má dnes ešte význam voliť Obchodný zákonník v spotrebiteľských veciach? 

Za obaly na jedlo nemusíte platiť! Alebo je to inak?

Slovenská obchodná inšpekcia sa vyjadrila k povinnosti zákazníkov platiť za obal na pokrmy v reštauráciách a donáškových službách. Spoplatňoanie obalov je údajne protizákonné.

Váhu jedla v reštaurácii si môžete prekontrolovať!

Nielen váhu ovocia a zeleniny, ale aj váhu a objem jedla predávaného v reštauráciách si možete overiť priamo na mieste. Skrátka všetko čo je predávané na jednotku váhy si môžete preveriť.