Spracovanie osobných údajov pri nahliadaní do dokladov o výsledkoch testov na COVID-19

Vďaka iniciatíve DPO Clubu, ktorý združuje odborníkov na ochranu osobných údajov, Vám prinášame prehľad z dokumentu, ktorý bol touto platformou vytvorený ako pomôcka pre zamestnávateľov a podnikateľov, pričom sa v rámci mimoriadneho online stretnutia venovali právnej neistote, ktorá aktuálne ovládla prostredie zamestnávateľov pri spracúvaní osobných údajov z plošného testovania.

Redakcia 11. 11. 2020 4 min.

Účelom dokumentu je pomôcť prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov a odstrániť vysokú mieru právnej neistoty nielen na strane zamestnávateľov, ale aj dotknutých osôb.

Tatiana Valentová

„Spracúvanie osobných údajov a stým súvisiace práva dotknutých osôb a povinnosti prevádzkovateľov sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek činnosti, pri ktorej k ich spracúvaniu dochádza, či už je to spracúvanie osobných údajov zamestnávateľom o zamestnancovi alebo prevádzky kaderníckeho salóna o svojich klientoch. Nedá sa jedna spracovateľská operácia vytrhnúť s kontextu celého procesu, bez hlbšej znalosti problematiky ochrany osobných údajov, jej terminológie a prepojenia na ďalšie právne vzťahy. Preto aj prijímanie protiepidemiologických opatrení musí reflektovať na tak citlivé vzťahy, ako je pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom voči zamestnancovi ako voči slabšej strane vzťahu sa uplatňuje zvýšená pracovnoprávna ochrana. Nemožno prijať opatrenie bez posúdenia následkov pre pracovnoprávny vzťah (napríklad prekážky v práci na strane zamestnanca) alebo bez posúdenia primeranosti zásahu do práv a slobôd pri spracúvaní osobných údajov.“

Aktuálnymi opatreniami pre zamedzenie šírenia koronavírusu sa v prvom rade ochraňuje verejné zdravie. Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR („UVZ“) č. 16 zo dňa 30. októbra 2020 sa nariaďujú opatrenia týkajúce sa vstupu do priestorov prevádzok a zároveň aj povinnosti zamestnávateľom a subjektom poskytujúcim tovary a služby a to:

  • zakázať vstup do prevádzok osobám, ktoré nedisponujú negatívnym testom na COVID‑19,
  • oprávnenie nahliadať do dokladov, ktoré preukážu negatívny výsledok osoby na COVID-19.

Zákaz vstupu

Pre úspešné splnenie tejto povinnosti odporúčajú vo svojom dokumente odborníci z DPO Clubu umiestniť na vhodné miesto informácie o zákaze vstupu. Ak sa prevádzka alebo zamestnávateľ rozhodnú pre tento spôsob, avšak bez kontroly dokladov preukazujúcich výnimku z opatrení (t. j. zákaz vychádzania), k spracovaniu osobných údajov nedôjde. Samozrejme treba zabezpečiť opatrenia aj pre také prípady, kedy napríklad zamestnávateľ pri kontrole uplatnenia výnimky zo zákazu vychádzania nadobudne podozrenie, že dochádza k jej poručeniu; opatrenia by mali byť prijaté formou, ktorá je zamastencovi vopred známa, napríklad vo vnútornom predpise.

Kontrola výnimky zo zákazu vychádzania

Priamo Vyhláška UVZ uvádza:

„Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2 písm. a) až k); do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

Z textu vyhlášky dostatočne zrejme vyplýva, že ide o oprávnenie nahliadať a nie povinnosť nahliadať do dokladu preukazujúceho negatívny výsledok testu na COVID-19. Zamestnávatelia a prevádzkari sa teda sami rozhodnú, či toto oprávnenie využijú a budú dotknuté osoby kontrolovať.

Spracovania osobných údajov zamestnávateľom

K spracúvania osobných údajov dôjde v situácii, ak sa zamestnávatelia a prevádzkari (v prípadoch, ak nahliadajú do dokladov osoby, ktorá je pre nich identifikovaná, objednaný zákazník, banka, pošta) rozhodnú využiť oprávnenie a do dokladov budú nahliadať. Tieto doklady obsahujú osobné údaje a zároveň aj informácie o výsledku testu, resp. o výnimkách vyplývajúcich zo zdravotného stavu osoby – tu už hovoríme o osobných údajoch osobitnej kategórie, spracovaním ktorých potenciálne možno vo vyššej miere zasiahnuť do práv a slobôd dotknutých osôb. Na tieto údaje sa aplikujú prísnejšie pravidlá spracúvania a vyžaduje sa pri nich vyššia miera starostlivosti.

Dokument upozorňuje na skutočnosť, že zamestnávatelia nesú plnú mieru zodpovednosti za posúdenie primeranosti zásahu do práv a slobôd zamestnancov a za posúdenie primeranosti spracúvania údajov a sú zároveň povinní dodržiavať všetky zásady, ktoré sa vzťahujú na spracúvania osobných údajov.

O všetkých podrobnostiach týkajúcich sa posudzovania primeranosti zásahu, spôsobu spracúvania osobných údajov (vrátame osobitnej kategórie) a o situáciách, pri ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov, sa dočítate viac priamo v dokumente, ktorý na túto tému spracovala nezávislá slovensko – česká komunita zodpovedných osôb (DPO) a ktorý nájdete v prílohe tohto článku.

Autor: Martina Vanc

Zdroj: DPO Club

Stiahnuť prílohy