Správa o stave Únie: Skončí sa dvojaká kvalita potravín?

O dvojakej kvalite potravín a spôsoboch jej riešenia sme písali už v tomto článku. Predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2017 uviedol, že Komisia v nasledujúcich týždňoch predstaví usmernenie k dvojakej kvalite potravín, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu spotrebiteľa pomôžu dôslednejšie využívať existujúce právo EÚ v tejto oblasti pri odhaľovaní neoprávnených dvojakých noriem kvality potravín.

Redakcia 13. 09. 2017 3 min.
O čo ide?

Spotrebitelia vo viacerých krajinách EÚ prejavujú značnú nespokojnosť s tým, že kvalita niektorých výrobkov, ako napr. nealkoholických nápojov, kávy alebo rybích prstov, je v ich krajine nižšia v porovnaní s výrobkami od rovnakého výrobcu, ktoré sa predávajú pod rovnakou značkou na druhej strane hraníc. Porovnávacie štúdie ukazujú, že na trhu EÚ skutočne existujú výrobky so zdanlivo podobnou značkou, ktoré sa v niektorých členských štátoch predávajú napríklad s rozdielnym podielom mäsa či rýb, väčším obsahom tuku alebo iným druhom sladidiel.

Čo robí Komisia pre to aby rozdiely odstránila?

V EÚ platia prísne pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov (smernica o nekalých obchodných praktikách). Výrobcovia a maloobchodní predajcovia sú povinní spotrebiteľov správne informovať o skutočnej povahe a zložení ich výrobkov. Za uplatňovanie spoločných pravidiel EÚ v národných podmienkach zodpovedajú vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa. Na základe týchto pravidiel komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyzvala orgány na ochranu spotrebiteľa, aby zhromaždili dôkazy a umožnili tak lepšie pochopiť, ktorých krajín a výrobkov sa tento problém týka. Zo štúdií vykonaných v rôznych krajinách vyplynulo, že pri niektorých výrobkoch s tým istým označením existujú rozdiely, a to v závislosti od toho, v ktorej krajine sa tieto výrobky predávajú. Komisia zároveň komunikuje s výrobcami a združeniami výrobcov. Chce tým zabezpečiť, aby sa ich členovia zaviazali k dodržiavaniu najprísnejších noriem, aby tak zabránili dvojakej kvalite.

Čo bude nasledovať?

Komisia momentálne pracuje na novej metodike, ktorá povedie k lepšiemu komparatívnemu testovaniu kvality potravín. Členské štáty tak budú môcť o tejto otázke diskutovať a vychádzať pritom zo spoločnej solídnej vedeckej základne, ktorá bude platiť rovnako pre všetkých. Spoločnému výskumnému centru (JRC) poskytla na vypracovanie tejto metodiky 1 mil. EUR. Komisia nancuje aj ďalšie činnosti v oblasti zhromažďovania dôkazov a presadzovania práva. Členským štátom dáva k dispozícii 1 mil. EUR na nancovanie štúdií či opatrení v oblasti presadzovania práva. Výrobcovia a združenia výrobcov sa zaviazali, že do jesene vypracujú kódex správania. Komisia zorganizuje v septembri a novembri odborné semináre, na ktoré budú prizvaní zástupcovia orgánov pre ochranu spotrebiteľa a bezpečnosť potravín.

Príklady zistených rozdielov

Káva určitej značky sa predáva s podobným označením v dvoch rozličných krajinách, pričom v jednej z týchto krajín má menší obsah kofeínu a väčší obsah cukru.

Zmrazené rybie prsty obsahujú v niektorých krajinách menej rybacieho mäsa ako v iných krajinách, hoci sú v oboch prípadoch uvádzané na trh v podstate v rovnakom balení.

Ľadový čaj obsahuje v niektorých krajinách síce menej cukru, ale viac umelých sladidiel.

 

Zdroj: State of the union 2017