ACHMEA Forever: Nekonečné spory premiéra Fica so zahraničnými investormi

Úradujúci slovenský premiér Róbert Fico (Smer-SD) sa okrem iného „preslávil“ nie najlepšími vzťahmi so zahraničnými investormi. Nie je to krátkodobá záležitosť, pretože prvé spory s medzinárodným poisťovacím gigantom Achmea Group majú svoj pôvod ešte v roku 2007. Premiér Fico sa nedávno nechal počuť, že súdnych sporov so zahraničnými investormi sa nebojí. Môže to znieť prekvapujúco, ale štát počas Ficovej éry drvivú väčšinu takýchto sporov vyhral. Až medzinárodná obchodná arbitráž s Achmeou sa vládnym právnikom vymkla z rúk...

Pavel Ördögh 11. 02. 2014 8 min.
Zákaz zisku zdravotných poisťovní Zákaz zisku zdravotných poisťovní Investment opportunity from 4freephotos.com

Ako sa to začalo?

Všetko sa začalo počas prvej vlády Róberta Fica (2006 – 2010), keď sa novopečený premiér rozhodol „zatočiť“ so súkromnými zdravotnými poisťovňami. Akcionári týchto zdravotných poisťovní podľa vyjadrení dvojnásobného premiéra pre denník Pravda dosahovali „neprimerane“ vysoké zisky a odlievajú kapitál do zahraničia[i]. Či už sa s argumentmi úradujúceho premiéra stotožníme alebo nie, pravdepodobne tým sledoval úspory v rozpočtovej kapitole Ministerstva zdravotníctva SR a zníženie cien liečiv a zdravotníckych pomôcok.

Jedným z najväčších investorov v slovenskom zdravotníctve je holandská družstevná poisťovňa Achmea Group, ktorej patrí Union zdravotná poisťovňa, a.s. aj univerzálny poisťovateľ Poisťovňa Union, a.s.[ii] Holandského investora sa vo veľkej miere dotkla reštriktívna legislatíva prvého Ficovho kabinetu, ľudovo nazývaná „zákaz zisku“ zdravotných poisťovní[iii]. V podstate išlo o zákonný príkaz akcionárom neštátnych zdravotníckych poisťovní, aby všetok dosiahnutý zisk(!) povinne vracali do systému zdravotného poistenia[iv].

Ako sa to stalo

Národná rada SR schválila legislatívny návrh vlády, ktorý môžeme zjednodušene označiť ako „Ficova novela“[v]. Išlo o novelizáciu Zákona o zdravotnom poistení[vi] a Zákona o poisťovníctve[vii] v zmysle faktického zakázania podnikania v zdravotníctve za účelom dosiahnutia zisku. Nemôžeme poprieť, že predmetný zákon poškodil akcionárov zdravotných poisťovní, keďže im v podstate zakázal vyplácať dividendy a rozdeliť si zisk.

Netrvalo dlho, a inkriminovaný zákon napadlo 49 opozičných poslancov ústavnou sťažnosťou pre nesúlad s Ústavou SR (protiústavnosť)[viii]. Sťažovatelia sa pre Hospodárske noviny vyjadrili, že Ficova novela je v rozpore s ustanoveniami článku 35 ods. 1 Ústavy SR, ktoré (každému) zaručujú právo na slobodu podnikania[ix]. Navyše, zákaz vytvárania zisku znehodnotil investície zahraničných akcionárov, čím bolo porušené právo zahraničných právnických osôb vlastniť a užívať majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR a nasl[x].

Ako to vidí ústavný súd

Ústavný súd SR v roku 2011 vo veci rozhodol tak, že sa stotožnil s argumentáciou navrhovateľov a zákaz zisku zdravotných poisťovní vyhlásil za protiústavný[xi]. Odôvodnil to tým, že Ficova novela zasiahla do očakávaných výsledkov hospodárenia zdravotných poisťovní ako podnikateľských subjektov, s čím nemohli zahraniční investori vopred počítať[xii]. Nejde však len o vyššie popísaný zásah do slobody podnikania, ale aj o popretie základných zásad právneho štátu (zákaz retroaktivity) a  o zásah do ústavného práva na majetok[xiii].

V prvom rade, inštitút zákazu zisku zasiahol do práva vlastniť majetok podľa ustanovení článku 20 ods. 1 Ústavy SR: „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov požíva rovnaký zákonný obsah a ochranu“[xiv]. Podľa Ústavného súdu SR v prípade zákazu zisku ide o „nútené obmedzenie vlastníckeho práva“ podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy SR[xv], ktoré je prípustné len v odôvodnenom prípade na základe podmienok ustanovených ústavou alebo zákonom[xvi]. O tom, že tieto kritériá v prípade Ficovej novely splnené neboli, svedčia ustanovenia čl. 20 ods. 5 Ústavy SR: „Iné zásahy do vlastníckeho práva (ako vyvlastnenie) možno dovoliť iba vtedy, keď ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo z nelegálnych príjmov, a ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných.“[xvii]

Na scénu prichádza Achmea

Jedným z priamych dôsledkov nálezu Ústavného súdu SR je okrem pozastavenia účinnosti a následného zrušenia Ficovej novely aj arbitrážne konanie na základe žaloby spoločnosti Achmea proti Slovenskej republike o náhradu ušlého zisku (v dôsledku zákazu zisku zdravotných poisťovní v období rokov 2008 až 2011)[xviii]. Achmea Group sa odvolala na dvojstrannú dohodu o ochrane investícií (ďalej len „BIT“) medzi vládou Slovenskej republiky a Holandského kráľovstva a zažalovala Slovensko pre poškodenie a znehodnotenie investície v zdravotníckom sektore[xix].

V roku 2012 vo veci prebehlo arbitrážne konanie na Medzinárodnom arbitrážnom tribunáli v Luxemburgu, ktorý však do veľkej miere vychádzal z nálezu Ústavného súdu SR[xx]. Preto nebolo prekvapením, že arbitrážny súd rozhodnutím zo 7. decembra 2012 rozhodol takzvaným „medzinárodným nálezom“[xxi] v neprospech Slovenskej republiky. Tribunál slovenskej vláde uložil zaplatiť škodu spôsobenú spoločnosti Achmea vo výške 22 miliónov EUR plus 3 milióny EUR ako úhradu trov arbitrážneho konania[xxii].

My vám nezaplatíme!

Medzinárodný arbitrážny tribunál v Luxemburgu rozhodol v poslednej inštancii a jeho rozsudok už nadobudol právoplatnosť. Slovenská vláda sa však meritórnemu rozhodnutiu nemieni podriadiť a hľadá cesty na zvrátenie nepríjemnej prehry vrátane obštrukcií. Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) sa pre denník Pravda vyjadril, že predmetný spor považuje za „nedoriešený“[xxiii].V každom prípade však slovenská strana nemieni dobrovoľne plniť a počká si na nútený výkon rozhodnutia. Na druhej strane, holandský investor vec považuje za skončenú a trvá na exekúcii majetku Slovenskej republiky na území Luxemburského veľkovojvodstva[xxiv]. V najbližších dňoch uvidíme, ako to s exekúciou dopadne a budeme našich čitateľov informovať.


V arbitráži je Slovensko bližšie k prehre. Dostupné na Internete z: http://www.pravda.sk/z-domova/v-arbitrazi-je-slovensko-blizsie-k-prehre. [online]. [Prístup k 17.10.2013].                                

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                

Ako prebiehal spor s Achmeou o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/ako-prebiehal-spor-s-achmeou-o-zakaze-zsiku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                

Ako prebiehal spor s Achmeou o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/ako-prebiehal-spor-s-achmeou-o-zakaze-zsiku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                  

Zákon Národnej rady SR č. 508/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady SR č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                  

Ako prebiehal spor s Achmeou o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/ako-prebiehal-spor-s-achmeou-o-zakaze-zsiku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                                                        

Bližšie informácie dostupné na Internete z: http://www portal.concourt.sk/pages/viewpage.sction?pageId=1278026 [online]. [Prístup k 20.10.2013].                                        

Ako prebiehal spor s Achmeou o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/ako-prebiehal-spor-s-achmeou-o-zakaze-zsiku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                    

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                  

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                  

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady ČSFR č. 460/1992 Zb. o Ústave Slovenskej republiky (Ústava SR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady ČSFR č. 460/1992 Zb. o Ústave Slovenskej republiky (Ústava SR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                    

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady ČSFR č. 460/1992 Zb. o Ústave Slovenskej republiky (Ústava SR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                    

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                    

Ako prebiehal spor s Achmeou o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/ako-prebiehal-spor-s-achmeou-o-zakaze-zsiku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                    

Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na Internete z: http://www.tlacovespravy.worldpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistovnu. [online]. [Prístup k 24.10.2013].                                    

Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na Internete z: http://www.tlacovespravy.worldpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistovnu. [online]. [Prístup k 24.10.2013].                                    

V arbitráži je Slovensko bližšie k prehre. Dostupné na Internete z: http://www.pravda.sk/z-domova/v-arbitrazi-je-slovensko-blizsie-k-prehre. [online]. [Prístup k 17.10.2013].                                

Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na Internete z: http://www.tlacovespravy.worldpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistovnu. [online]. [Prístup k 24.10.2013].