Antidiskriminačná žaloba Rómky Márie Vaškovej

V najbližších dňoch na Okresnom súde Košice II pokračuje konanie o antidiskriminačnej žalobe Márie Vaškovej voči svojmu bývalému zamestnávateľovi, Bytovému podniku mesta Košice (ďalej len „BPMK“). Spor vznikol ešte v roku 2011, keď sa sťažovateľka cítila byť ponižovaná a diskriminovaná na pracovisku pre svoju príslušnosť k rómskemu etniku. Pôvodne bezvýznamný pracovnoprávny spor sa môže stať akýmsi „precedensom“ a účastníkom pracovnoprávnych vzťahov okrem výstrahy ponúka aj morálne ponaučenie.

Redakcia 29. 01. 2014 8 min.
Antidiskriminačná žaloba Antidiskriminačná žaloba Multicolored jellies on shelfs from 4freephotos.com

Kto je Mária Vašková?

Mária Vašková, ktorá onedlho dovŕši 61 rokov, sa cítila v zamestnaní ponižovaná a diskriminovaná z dôvodu svojej príslušnosti k rómskemu etniku (podľa ustanovení § 6 ods. 3 písm. b) Antidiskriminačného zákona[i]). Žalobkyňa nezapadá do stereotypu o „typickej“ Rómke z Luníku IX. Ide o čistotnú, slušnú a pracovitú ženu, ktorá denne dochádzala zo svojho bydliska v obci Geča (v okrese Košice – okolie) do zamestnania v BPMK v Košiciach[ii].

V bytovom podniku začínala ako evident nájomného (asistentka evidencie a výberu nájomného), neskôr pracovala ako finančná účtovníčka a svoje pôsobenie v BPMK ukončila na pozícii pokladník – finančník. Žalobkyňa tvrdí, že so zamestnávateľom nemala žiadne problémy až do roku 2009, keď sa riaditeľom BPMK stal Gabriel Hrabovský[iii]. Problémy pani Vaškovej sa údajne začali, keď nový riaditeľ dal premiestniť pokladňu z poschodia na prízemie sídla BPMK na Južnom nábreží č. 13, kde ju pretransformovali na „Kanceláriu prvého kontaktu“ (ďalej len „KPK“) s klientmi[iv].

Ako sa to stalo?

Podľa žalobkyne bola pokladňa KPK ako pracovisko hygienicky nevyhovujúca, pretože mala len tri zamrežované okná (s rozmermi 30-krát 28 cm), nedostatočné vetranie a osvetlenie[v]. Žalobkyňa tiež uvádza, že pri vetraní cítila smrad z kanalizácie a trpela prievanom. Na druhej strane, zápachom a prievanom trpia všetci tam umiestnení zamestnanci, takže asi nepôjde o nerovnaké zaobchádzanie podľa ustanovení § 6 ods. 2 písm. b) Antidiskriminačného zákona[vi]. Je však pravdepodobné, že skôr ide o porušenie hygienických a iných pracovnoprávnych štandardov podľa Zákona o verejnom zdravotníctve[vii]. Napríklad aj podľa ustanovení článku 36 písm. b) Ústavy SR majú (všetci) zamestnanci právo na „spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky“[viii].

Od deviatich k piatim: Sťahovanie na Luník IX

Mária Vašková sa u zamestnávateľa opakovane sťažovala na nevyhovujúce pracovné podmienky. Výsledkom bolo jej preradenie na vysunuté pracovisko BPMK v neslávne známej lokalite na Luníku IX[ix]. Pani Vašková uvádza, že po preložení „úradovala“ v improvizovanej pokladni bez okna, do ktorej počas dažďa zatekalo a spoločnosť jej tam robili šváby[x]. V tomto prípade môže byť presunutie sťažovateľky považované za akt pomsty zo strany zamestnávateľa („neoprávnený postih“ podľa ustanovení § 2 ods. 8 písm. a) Antidiskriminačného zákona[xi]).

Na druhej strane, na Luníku IX pracujú viacerí vysunutí zamestnanci BPMK v omnoho horších podmienkach. Ide najmä o vodárov a elektrikárov, ktorí sa musia „brodiť“ v smetiach a výkaloch[xii]. Okrem toho, Mária Vašková ako osoba rómskej národnosti je z dôvodov jazykovej a etnickej blízkosti vhodnejšia na takúto prácu ako napríklad nerómski zamestnanci BPMK[xiii].

Antidiskriminačná žaloba z pohľadu právnika

Podľa žalobkyne Márie Vaškovej zamestnávateľ porušil zásadu rovného zaobchádzania podľa ustanovení Antidiskriminačného zákona[xiv] tým, že jej podmienky výkonu zamestnania boli zjavne iné a menej priaznivé ako u jej porovnateľných kolegov[xv]. V antidiskriminačnej žalobe žiada, aby BPMK upustil od jej ďalšieho diskriminovania (negatórny nárok)[xvi], aby sa jej verejne ospravedlnil (satisfakčný nárok)[xvii], a aby jej vyplatil náhradu nemajetkovej ujmy na občianskej cti a osobnej dôstojnosti (relutárna náhrada) vo výške 10.000,- EUR[xviii]. Zjednodušene povedané, Mária Vašková sa vo svojej žalobe domáha pracovnoprávnej ochrany podľa Zákona o rovnakom zaobchádzaní[xix], ako aj ochrany osobnosti podľa občianskoprávnych predpisov (najmä podľa ustanovení § 11 OZ a nasl.[xx]).

Od vtedy sa však situácia zmenila tým, že žalobkyňa k 31. decembru 2012 odišla do invalidného dôchodku. Aj v minulosti mala dýchacie ťažkosti, ale po zaradení do pokladne na Južnom nábreží a na Luníku IX sa jej zdravotný stav postupne zhoršoval[xxi]. Keďže žalobkyňa odišla zo zamestnania, negatórny nárok už nie je opodstatnený a súd ho zamietne. Konanie pred Okresným súdom Košice II však v najbližších dňoch pokračuje pojednávaním nariadeným na koniec januára 2014[xxii].Zákon Národnej rady SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.  

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                      

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                        

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                          

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                        

Zákon Národnej rady SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o ochrane verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady ČSFR č. 460/1992 Z. z. o Ústave Slovenskej republiky (Ústava SR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                      

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                        

Zákon Národnej rady SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.  

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                      

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                      

Zákon Národnej rady SR č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                          

LAZAR, J. a kol. 2010. Občianske právo hmotné I. Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2010, s. 189 – 190.

LAZAR, J. a kol. 2010. Občianske právo hmotné I. Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2010, s. 190 - 191.

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                        

LAZAR, J. a kol. 2010. Občianske právo hmotné I. Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2010, s. 190 - 191.

Zákon Národného zhromaždenia ČSR č. 40/1964 Zb. o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].                          

Súd rieši antidiskriminačnú žalobu. Dostupné na Internete z: http://www.korzar.sk/priloha-pohoda/sud-riesi-antidiskriminacnu-zalobu. [online]. [Prístup k 29.11.2013].