Dobrovoľný strážca poriadku

V zákone o policajnom zbore je upravený aj takzvaný inštitút dobrovoľného strážcu poriadku. Kto sa ním môže stať a v čom spočíva táto práca? 

Redakcia 09. 05. 2014 2 min.
Dobrovoľní strážcovia Dobrovoľní strážcovia Police car from 4freephotos.com

Kto je dobrovoľný strážca poriadku

V zmysle § 77d ods. 1 zákona o Policajnom zbore dobrovoľný strážca poriadku pomáha pri plnení úloh služby poriadkovej polície Policajného zboru, služby dopravnej polície Policajného zboru a služby hraničnej polície Policajného zboru na úseku

  • ochrany verejného poriadku,
  • pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
  • pri ochrane štátnej hranice.

Pomáha dobrovoľne, teda bez nároku na plat. Mal by dobre poznať miestne pomery. Úlohy vždy plní za prítomnosti policajta. Môže napríklad zastavovať vozidlá v prípade, ak je poškodená cesta, stala sa nehoda, alebo si to vyžaduje bezpečnosť účastníkov na cestách. Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn a usmernenie strážcu poriadku alebo strpieť výkon jeho oprávnení.

Kto sa môže stať dobrovoľným strážcom poriadku?

Môže sa ním stať každý, kto splní zákonné podmienky. Je potrebné dosiahnuť vek 21 rokov, byť spôsobilým na právne úkony a medzi občanmi pôsobiť dôveryhodne. Osobu na prijatie za dobrovoľného strážcu poriadku navrhuje obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. Návrh na prijatie obsahuje:

  • identifikačné údaje osoby,
  • jej písomný súhlas,
  • výpis registra trestov nie starší ako tri mesiace.

Takéhoto dobrovoľníka prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru príslušný riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru. Po splnení všetkých podmienok a schválení za dobrovoľného strážcu poriadku dostane preukaz, ktorým sa preukazuje ako strážca poriadku.

Počet dobrovoľných strážcov poriadku

Podľa informácie z Ministerstva vnútra SR pôsobí na Slovensku približne 600 dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí bez nároku na odmenu pomáhajú polícii. Najviac ich je v Banskej Bystrici, a to 184 takýchto strážcov a najmenej v Bratislave (16 strážcov).[1]