ESĽP rozhodol, že regulované nájomné nie je v súlade s Dohovorom

Pred niekoľkými dňami sme Vás informovali, že ESĽP prijal na ďalšie konanie sťažnosť týkajúcu sa regulácie regulovaného nájomného. Dnes, t. j. 28. januára ESĽP vo veci rozhodol.

Redakcia 28. 01. 2014 2 min.
Regulované nájomné Regulované nájomné Flowers at the windows from 4freephotos.com

Rozhodnutie ESĽP vo veci Bittó a ďalší proti Slovenskej republike

Ide o prvé rozhodnutie ESĽP vo veci regulovaného nájomného. Po preskúmaní sťažnosti v prípade Bittó a ďalší proti Slovenskej republike dnes ESĽP zverejnil rozsudok[1], v ktorom potvrdil, že uplatňovaním regulovaného nájomného došlo k porušeniu ľudských práv vlastníkov bytov podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), konkrétne čl. 1 Protokolu č. 1.[2]Pripomeňme, že sťažovatelia (21 slovenských občanov) v tomto prípade namietali, že ich práva týkajúce sa ochrany majetku (išlo o bytové domy v Bratislave či Trnave) boli porušené v dôsledku aplikácie právnych predpisov upravujúcich reguláciu nájomného na ich majetok. Tvrdili, že zásah do ich práva na pokojné užívanie majetku pre nich predstavuje neprimerané bremeno, ktoré nemá žiadne opodstatnenie.

O náhrade škody ESĽP ešte nerozhodol a poskytol sťažovateľom a vláde SR trojmesačnú lehotu na rokovanie o jej výške.

Stojí za zmienku, že ESĽP v súčasnosti prejednáva ďalších 13 sťažností viac ako 170 sťažovateľov v tejto veci. Tento rozsudok je určite značným impulzom aj pre ďalších sťažovateľov v danej veci.„Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré stanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva. Predchádzajúce ustanovenie však nebráni právu štátu prijímať zákony, ktoré považuje za nevyhnutné, aby upravil užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom alebo zabezpečil platenie daní alebo iných poplatkov alebo pokút.“