Návrh novely zákona o miestnych daniach

Ministerstvo financií predložilo tento mesiac do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady. Ide o reakciu rezortu na požiadavky miest a obcí, ktoré sú správcami týchto daní a pri ich výbere riešia širokú škálu problémov súvisiacich so znením zákona. V tomto článku prinášame stručný popis najdôležitejších zmien, ktorých účinnosť je zákonodarcami navrhovaná od 1. novembra 2014.

Redakcia 05. 05. 2014 4 min.
Novela zákona o miestnych daniach Novela zákona o miestnych daniach Road trough middle of a eastern european village from 4freephotos.com

Prečo je zmena potrebná

Cieľom dosiahnutia zmeny vybraných aspektov miestnych daní je podľa Ministerstva financií predovšetkým jednotná aplikácia ustanovení Zákona o miestnych daniach (ďalej len „zákon“), keďže v praktickej rovine spôsoboval zákon interpretačné nejasnosti, s ktorými sa museli obce a mestá vysporiadať. Snahou rezortu je tiež zjednodušiť správu miestnych daní, posilniť právnu istotu daňovníkov a rozšíriť možnosti pri znížení alebo oslobodení od poplatku za odpady pre určité skupiny obyvateľov. Konkrétne by nimi podľa návrhu mali byť dôchodcovia alebo ZŤP osoby, pričom podmienky by si určovali samotné mestá a obce vo všeobecne záväznom nariadení na rozdiel od súčasnosti, kedy je tak možné urobiť len po podaní individuálnej žiadosti. Z úpravy zákona bude zároveň jasnejšie, aký druh odpadu môžu na svojom území mestá a obce zaviesť a budú tiež splnomocnené určiť sadzby poplatku podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu. Zároveň je dôležité uviesť, že podľa prechodného ustanovenia sa v prípade vzniku daňovej povinnosti k miestnym daniam až do 31. decembra 2014 postupuje podľa predpisov účinných do 31. októbra 2014.

Čo konkrétne navrhuje ministerstvo v zákone zmeniť

1. Prvou výraznou zmenou je, že podľa návrhu novely by garáže ako predmet dane zo stavieb mali byť vymedzené nasledovne: samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou. Týmto spôsobom by konkrétne typy garáží mali osobitné sadzby dane a pomocou nižšieho daňového zaťaženia by bolo možné podporovať výstavbu určitého typu garáží. V nadväznosti na to sa navrhuje aj úprava základu dane v prípade stavby hromadných garáží pod zemou. Tým bude v tomto prípade zastavaná plocha – pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti (s príplatkom za podlažia). V tejto oblasti sa tiež navrhuje rozšírenie predmetu dane zo stavieb aj na stavby, ktoré sú v zemi ukotvené pilótami.

2. Novela ďalej obsahuje návrh, ktorým sa zdaňovanie rozšíri aj na tie pozemky, na ktorých sú umiestnené transformačné stanice alebo predajné stánky. Navrhuje určiť hodnotu takéhoto pozemku vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku a hodnoty pozemku, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky. Zároveň, mestá a obce ako správcovia dane budú mať možnosť určiť pre tieto pozemky inú sadzbu dane z pozemkov na základe nového splnomocnenia.

3. Priamo v zákone o miestnych daniach by malo byť taxatívne vymedzené, čo sa bude považovať za ubytovacie zariadenia. Po novom nimi budú aj: byt, rodinný dom, byt v rodinnom dome a byt vo viacúčelovej stavbe (na prenajímané nehnuteľnosti sa to nebude vzťahovať). Ako uviedlo v tlačovej správe Ministerstvo financií, tento bod je pre mestá a obce veľkým benefitom, keďže dlhodobo upozorňovali na nejednotný výklad, pre ktorý prichádzali o príjmy z daní.

4. Ďalšia oblasť ktorej sa novela venuje, je prípadné zdedenie nehnuteľnosti a následný vznik daňovej povinnosti. Ak sa tak udeje v priebehu roka, kľúčovým okamihom pre vznik povinnosti by malo byť nadobudnutie predmetnej nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia alebo rozhodnutia o dedičstve. Povinnosť vznikne v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni, kedy došlo k nadobudnutiu nehnuteľnosti uvedenými spôsobmi. Malo by pritom ísť o pomernú časť dane, reflektujúcu obdobie od vzniku daňovej povinnosti do konca zdaňovacieho obdobia.

5. Novela pokrýva aj riešenie situácie, kedy by v rámci jedného kalendárneho mesiaca došlo k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane všeobecne. Daňová povinnosť by novému správcovi dane vznikla prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy k zmene došlo.

6. Návrh zákona prináša aj alternatívu pre daňovníkov zaplatiť naraz poplatok, ktorý im bol vyrúbený v splátkach.