Návrh zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti

Návrh zákona o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Návrh bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania, jeho účinnosť sa predpokladá v novembri tohto roka 2014.

Redakcia 04. 04. 2014 3 min.
Nahlásenie korupcie Nahlásenie korupcie White pigeon from 4freephotos.com

Čo možno subsumovať pod závažnú protispoločenskú činnosť?

Návrh definuje závažnú protispoločenská činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov verejných činiteľov, korupcie alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
  • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou tri roky alebo
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške najmenej 50.000 eur.

Mali by tu byť zaradené napríklad delikty ako znečisťovanie životného prostredia či predaj pokazených potravín po záruke, pri ktorých možno uložiť takúto vyššiu pokutu.

Definícia oznamovateľa

Za oznamovateľa sa bude považovať osoba, ktorá sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie dozvedela o závažnej protispoločenskej činnosti a urobila o tom v dobrej viere oznámenie.

Ochrana zamestnanca

O poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, bude môcť požiadať zamestnanec v ktoromkoľvek štádiu trestného konania. O vzniku ochrany rozhodne prokurátor alebo súd, doručením ich písomného oznámenia zamestnávateľovi sa oznamovateľ stáva chránenou osobou. Oznámenie sa doručí aj zamestnancovi a inšpektorátu práce. Pri správnych deliktoch sa žiadosť o poskytnutie ochrany podá orgánu, ktorý je príslušný na konanie o delikte, ktorý aj rozhodne o vzniku ochrany takým istým spôsobom ako prokurátor, resp. súd, teda doručením písomného oznámenia zamestnávateľovi.

Ochranu zamestnanca bude vykonávať inšpektorát práce. Zamestnávateľ môže robiť právne úkony alebo vydávať rozhodnutia v pracovnoprávnych vzťahoch voči chránenej osobe, na ktoré sa nevyžaduje jej súhlas, iba s predchádzajúcim súhlasom inšpektorátu práce, inak je pracovnoprávny úkon neplatný.

Zamestnávateľ bude znášať dôkazne bremeno. Inšpektorát práce odsúhlasí navrhovaný právny úkon len vtedy, ak zamestnávateľ preukáže, že nemá žiadnu príčinnú súvislosť s oznámením.

V navrhovanej úprave sa tiež zakotvuje povinnosť orgánov verejnej moci a zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami vytvoriť vnútorný kontrolný systém prijímania a vybavovania podnetov.

Odmena za oznámenie protispoločenskej činnosti zamestnávateľa

V návrhu zákona sa spomína aj možnosť poskytnutia odmeny, ktorá by mala byť nenárokovateľná. Ministerstvo spravodlivosti SR bude môcť poskytnúť oznamovateľovi na základe jeho žiadosti odmenu do výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy (v súčasnosti 17.600 EUR), ak v trestnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol páchateľ uznaný vinným zo spáchania trestného činu alebo ak bolo v správnom konaní preukázané spáchanie správneho deliktu. O úprave odmeňovania, ako aj o prípadnom finančnom a fyzickom posilnení inšpektorátov práce sa očakáva diskusia.

Novela Zákonníka práce a antidiskriminačného zákona

Návrh zákona novelizuje aj ďalších 16 súvisiacich zákonov. Okrem nadväzujúcich legislatívnych zmien sa napríklad v Zákonníku práce a antidiskriminačnom zákone rozširuje zákaz diskriminácie zamestnancov aj z dôvodu podania oznámenia o protispoločenskej činnosti, čo posilňuje aj ich možnosť súdnej ochrany.[1]  1. Spracované podľa informácie zverejnenej na minv. sk. Dostupné na: <http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=navrh-zakona-o-oznamovateloch-protispolocenskej-cinnosti-je-pripraveny> (30.3.2014).