Obchodovanie s ľuďmi sa dotýka aj Slovenska

Obchodovanie s ľuďmi je v rámci sveta tretí najvýnosnejší nelegálny obchod. Aj na území Slovenskej republiky sa vyskytuje existencia obchodovania s ľuďmi. Naša krajina sa pritom považuje prevažne za krajinu pôvodu, teda za zdrojovú krajinu obetí. Ide o obete tohto nelegálneho obchodu za účelom sexuálneho vykorisťovania, nútenej práce, núteného žobrania ako aj núteného sobáša.

Redakcia 06. 09. 2014 3 min.
Ľudia ako tovar Ľudia ako tovar 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Počet evidovaných obetí za rok 2013

Podľa údajov Ministerstva vnútra SR v priebehu roka 2013 bolo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi zaradených 30 osôb obetí obchodovania s ľuďmi, ktorým bola poskytnutá komplexná pomoc. Z celkového počtu obetí zaradených do programu v roku 2013 bolo ženských obetí 21 (z toho 2 osoby mladšie ako 18 rokov) a celkový počet mužských obetí bol 9.

Ako cieľovú krajinu obete zaradené do programu uvádzali najčastejšie Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska(15), Nemeckú spolkovú republiku (5), Slovenskú republiku (3). Ako cieľová krajina bolo však uvádzané aj Belgicko (2), Česká republika (2), Švédsko (2), Maďarsko (1), Írsko (1) a Holandsko (1).

Nadovšetko potrebná osveta

Vďaka projektu "Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych  komunít a rozvoj referenčného mechanizmu", ktorý realizuje Ministerstvo vnútra SR s podporou Európskej komisie, bolo vyškolených už vyše 300 ľudí z rôznych cieľových skupín. Školenia prebiehali od februára do júna 2014 a cieľom bolo orientovať sa na subjekty pracujúce s rómskymi komunitami. Práve z tohto dôvodu boli medzi účastníkmi referenti špecialisti pre prácu s rómskymi komunitami, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci úradov práce sociálnych vecí a rodiny a inšpektorátov práce a mimovládne organizácie. Rómske komunity sú totiž rizikovými skupinami čo sa týka obeti obchodovania s ľuďmi, preto je potrebné vykonávať tieto preventívne aktivity.

Problematika obchodovania s ľuďmi tvorí aj integrálnu súčasť prípravy konzulárnych pracovníkov pred ich vyslaním do zahraničia.

V spolupráci s Ministerstvom obrany SR sa problematika obchodovania s ľuďmi zaradila do pravidelného cyklu prípravy príslušníkov ozbrojených síl vysielaných na misie do zahraničia. Pilotné školenie prebehne v mesiaci september 2014.

Zároveň pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality ad hoc prednášajú aj pre chovancov detských domov, ktorí tvoria rizikovú skupinu s ohľadom na obchodovanie s ľuďmi.

V súčasnosti prebiehajú rokovania so zástupcami Justičnej akadémie SR ohľadom zakomponovania rozšírenia poznatkov sudcov a prokurátorov aj v oblasti obchodovania s ľuďmi aj za účelom zvýšenia citlivosti v prípadoch obchodovania s ľuďmi. Zabezpečuje sa aj osveta verejnosti, napr. prezentáciou problematiky na najväčšom veľtrhu práce – JOB EXPO 2014.

Bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Táto linka je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potenciálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci.

V časovom období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bolo prostredníctvom Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 identifikovaných 5 obetí obchodovania s ľuďmi, z ktorých sa 3 obete rozhodli vstúpiť do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.[1]