Odvrátená tvár premiéra Róberta Fica (Smer-SD): Postrach (nielen) zahraničných investorov?!

Dlhoročné spory Slovenskej republiky so zahraničnými investormi začali ešte v roku 2007, keď sa premiér Fico vlády pokúsil „urobiť poriadok“ (nielen) so zahraničnými investormi. Fico sa netají tým, že podľa neho investori dosahujú „nadmerné“ zisky a nerozvíjajú slovenské podniky, z čoho profitujú najmä materské spoločnosti v zahraničí. Akokoľvek lákavo takéto vyjadrenia a plány znejú, v konečnom dôsledku vedú k dlhotrvajúcim súdnym sporom s nespokojnými investormi. Záleží predovšetkým na predsedovi vlády, aby sa nenechal zatiahnuť do zákopových vojen s podnikateľskými kruhmi.

Pavel Ördögh 11. 02. 2014 7 min.
Spor so zdravotnými poisťovňami Spor so zdravotnými poisťovňami IV fluid from 4freephotos.com

Dobrý začiatok, zlý koniec

Dve vlády premiéra Fica prijali viacero reštriktívnych opatrení, ktoré poškodili (nielen) zahraničných investorov a zhoršili kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku. Zvyšovanie zdanenia a nadmerná byrokracia spolu s nízkou vymožiteľnosťou práva pravidelne dvíhajú podnikateľov zo stoličiek. Preto sa nemôžeme čudovať, že po zavedení regulácie v zdravotníctve začali podávať žaloby na štát a situácia sa vládnym právnikom vymkla z rúk.

Už prvá vláda Róberta Fica v roku 2007 pripravila balíček legislatívnych opatrení namierených proti súkromným investorom v zdravotníctve[i]. Bola to regulácia, ktorá zdravotným poisťovniam zakazovala vyplácanie dosiahnutého zisku, ktorý sa mal spätne investovať do systému verejného zdravotného poistenia[ii]. Ešte v roku 2008 zákaz zisku napadla skupina opozičných poslancov ústavnou sťažnosťou[iii].

Investori to tak nenechajú

Okrem holandskej spoločnosti Achmea, ktorá sa domáha spravodlivosti na arbitrážnom tribunáli, sa ostatní poškodení akcionári obrátili na slovenské súdy. V prvom rade sú to akcionári už neexistujúcich zdravotných poisťovní Európska zdravotná poisťovňa (MCH-Medical Care Holding Ltd.) a Poisťovňa Apollo (Euram Bank)[iv]. Kým MCH-Medical Care Holding Ltd. si nárokuje odškodné 30,2 milióna EUR s príslušenstvom, Euram Bank požaduje odškodnenie v sume 131,4 milióna EUR s príslušenstvom, ktorého sa chce domôcť na Okresnom súde Bratislava I aj arbitrážnom súde[v]. Odškodnenie požaduje aj bývalý akcionár ziskovej poisťovne Dôvera, holdingová spoločnosť HICE, ktorý si nárokuje na 305,6 milióna EUR[vi].

Spory o ochrane investícií boli dočasne prerušené pre konanie o prejudiciálnej otázke (o ústavnosti zákazu zisku). „Konanie bolo prerušené do rozhodnutia ústavného súdu o zákaze zisku,“ povedal pre denník Sme hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak[vii]. Keď Ústavný súd SR 26. januára 2011 rozhodol v merite veci, vznikol priestor na pokračovanie v konaní aj pre prípadné úplné víťazstvo poškodených akcionárov[viii].

Prečo ústavný súd zrušil zákaz zisku?

Ústavný súd SR sa s ústavnou sťažnosťou skupiny opozičných poslancov stotožnil a v náleze ÚS SR PL. ÚS. 3/09 (uznesenie ÚS SR č. 3/2011, v Zbierke zákonov SR vyšlo ako oznámenie MS SR č. 79/2011) zo dňa 26. januára 2011[ix]) vyslovil nesúlad zákazu zisku zdravotných poisťovní s Ústavou SR[x]. Takáto regulácia je v rozpore s článkom 35 ods. 1 Ústavy SR, ktorý zakotvuje slobodu podnikania[xi]. Ficova novela okrem toho zasiahla do očakávaných výsledkov hospodárenia zdravotných poisťovní, čo znamená popretie jednej zo základných zásad právneho štátu (zákaz retroaktivity) a zásah do ústavného práva vlastniť a užívať majetok podľa ustanovení článku 20 ods. 1 Ústavy SR a nasl.[xii]  

Achmea sa ide súdiť

Tým, že štát prijal predmetnú reguláciu, okrem iných poškodil aj investíciu holandskej spoločnosti Achmea Group[xiii]. Holandský investor sa ešte v roku 2008 obrátil na Medzinárodný arbitrážny tribunál v Luxemburgu so žalobou na Slovenskú republiku o náhradu spôsobenej škody[xiv]. Právnici Achmey sa vo svojej žalobe vychádzali z nálezu Ústavného súdu SR (nález ÚS SR PL. ÚS. 3/09 – 3/2011), ktorý dal poisťovni za pravdu[xv]. Nikoho preto neprekvapilo, že dňa 7. decembra 2012 Medzinárodný arbitrážny tribunál v merite rozhodol v prospech spoločnosti Achmea[xvi]. Rozhodcovský súd uložil slovenskej strane zaplatiť škodu spôsobenú zákazom zisku vo výške 22 miliónov EUR a nahradiť trovy arbitrážneho konania vo výške 3 milióny EUR[xvii].

Slovensko sa nevzdáva

Rozhodcovský nález v spore Achmea Group proti Slovenskej republike podľa všetkého bude mať precedenčný význam[xviii]. Slovensku z tohto dôvodu hrozí, že za zákon o zákaze zisku zdravotných poisťovní zaplatí ako náhradu škody spolu viac ako 600.000,- EUR. Kým spor s Achmeou prebehol na medzinárodnom rozhodcovskom súde, traja ďalší investori žalujú štát na slovenských súdoch[xix]. Vládna politika sa zatiaľ nezmenila, takže vývoj investičných sporov smeruje od vládneho Pyrrhovho víťazstva k Waterloo. Nájde sa niekto z vládnych kruhov, kto premiérovi povie, že tadeto cesta nevedie?


V arbitráži je Slovensko bližšie k prehre. Dostupné na Internete z: http://www.pravda.sk/z-domova/v-arbitrazi-je-slovensko-blizsie-k-prehre. [online]. [Prístup k 17.10.2013].                                

Ako prebiehal spor s Achmeou o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/ako-prebiehal-spor-s-achmeou-o-zakaze-zsiku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                  

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                    

Spory prežili poisťovne. Dostupné na Internete z: http://www.sme.sk/domace/spory-prezili-poistovne. [online]. [Prístup k 19.10.2013].    

Spory prežili poisťovne. Dostupné na Internete z: http://www.sme.sk/domace/spory-prezili-poistovne. [online]. [Prístup k 19.10.2013].    

Štát stráca milióny v sporoch s Unionom. Dostupné na Internete z: http://www.hnonline.sk/domace/stat-straca-miliony-v-sporoch-s-unionom. [online]. [Prístup k 23.10.2013].      

Spory prežili poisťovne. Dostupné na Internete z: http://www.sme.sk/domace/spory-prezili-poistovne. [online]. [Prístup k 19.10.2013].      

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                    

Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na Internete z: http://www.tlacovespravy.worldpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistivnu. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                                                            

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady ČSFR č. 460/1992 Zb. o Ústave Slovenskej republiky (Ústava SR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady ČSFR č. 460/1992 Zb. o Ústave Slovenskej republiky (Ústava SR) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.      

Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na Internete z: http://www.tlacovespravy.worldpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistivnu. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                                                          

Slovensko verzus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Dostupné na Internete z: http://www.penonline.sk/najcitanejsie/clanky/slovensko-verzus-achmea-v-spore-o-zakaz-zisku-zdravotnych-poistovni. [online]. [Prístup k 23.10.2013].                                    

V arbitráži je Slovensko bližšie k prehre. Dostupné na Internete z: http://www.pravda.sk/z-domova/v-arbitrazi-je-slovensko-blizsie-k-prehre. [online]. [Prístup k 17.10.2013].                                                                        

V arbitráži je Slovensko bližšie k prehre. Dostupné na Internete z: http://www.pravda.sk/z-domova/v-arbitrazi-je-slovensko-blizsie-k-prehre. [online]. [Prístup k 17.10.2013].                                

Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na Internete z: http://www.tlacovespravy.worldpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistivnu. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                      

Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na Internete z: http://www.tlacovespravy.worldpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistivnu. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                        

Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na Internete z: http://www.tlacovespravy.worldpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistivnu. [online]. [Prístup k 16.10.2013].                                                                              

Spory prežili poisťovne. Dostupné na Internete z: http://www.sme.sk/domace/spory-prezili-poistovne. [online]. [Prístup k 19.10.2013].