Pomoc utečencom zo strany SR

Slovensko bude poskytovať pomoc utečencom a osobám pod medzinárodnou ochranou. Vyplýva to z návrhu trojstrannej Dohody medzi vládou SR, Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez SR. Dohodu schválila vláda 9. júla 2014 na návrh Ministerstva vnútra SR.

Redakcia 08. 08. 2014 3 min.
pomoc utečencom pomoc utečencom 4FreePhotos.com - Public domain and free photos

Spôsob pomoci utečencom

Utečenci a osoby pod medzinárodnou ochranou budú pol roka umiestnení v azylovom zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra SR v Humennom a následne presídlení do cieľovej krajiny. Naraz ich bude môcť byť podľa dohody najviac 150. V minulosti sa uskutočnili štyri takéto humanitárne transfery realizované na základe dohôd podpísaných v roku 2009, 2010, 2012 a 2013. Slovensko takto poskytuje kapacity na zvládanie ťažkej situácie najmä zraniteľným utečencom, ako sú matky s deťmi, ktorí sa nachádzajú v konfliktných zónach a potrebujú okamžitú evakuáciu. SR je jedným z troch štátov sveta, ktoré týmto spôsobom pomáhajú utečencom (okrem SR ešte Rumunsko a Filipíny). 

Čo obsahuje uvedená Dohoda?

  • podmienky humanitárneho transferu utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou z krajiny ich dočasného pobytu,
  • podmienky ich dočasného umiestnenia v SR a ich následného presídlenia do tretích krajín,
  • povinnosti vlády, UNHCR a IOM pri zaobchádzaní s týmito osobami, v rámci ktorých stanovuje ich počet, miesto umiestnenia, ich právny status, potrebnú zdravotnú starostlivosť, poskytnutie sociálnych služieb, ich následnú prepravu, ako aj spôsob financovania aktivít predpokladaných touto dohodou.

Záväzky vlády SR vyplývajúce z Dohody

  • na základe dohody prijme vláda 150 osôb na obdobie šiestich mesiacov odo dňa ich vstupu na územie SR. Dohoda počíta aj s možnosťou priebežného dopĺňania tohto počtu v prípade odchodu niektorých z utečencov do tretej krajiny, a to počas prvých 12 mesiacov platnosti dohody. Celkový počet dočasne prijatých osôb však nesmie presiahnuť 150 v akomkoľvek čase ich dočasného umiestnenia v SR.
  • Ministerstvo vnútra SR na základe konzultácií s UNHCR preskúma menný zoznam utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou predložený UNHCR a do 30 dní od jeho prijatia oznámi UNHCR schválenie alebo zamietnutie humanitárneho transferu
  • zodpovedný orgán SR udelí týmto osobám pred vstupom na územie SR bezplatne národné vízum v súlade s právnymi predpismi platnými na jej území
  • SR poskytne týmto osobám ubytovanie, stravovanie a základné hygienické potreby v rovnakom rozsahu ako žiadateľom o udelenie azylu podľa právnych predpisov platných na SR
  • SR uľahčí ich odchod na ďalšie presídlenie do tretej krajiny.

Kto uhradí výdavky v súvislosti s utečencami?

Výdavky uhradí vláda SR v súvislosti s utečencami a osobami pod ochranou v počte neprevyšujúcom v akomkoľvek čase 100. Pôjdu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Ďalšie výdavky v prípade vyššieho počtu osôb uhradí UNHCR prostredníctvom mimovládnej organizácie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, ktorá je implementačným partnerom UNHCR.[1]

 

 


1. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR