Slovensko versus Achmea v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní

V posledných dňoch sa v spektre záujmu médií, odbornej i širšej verejnosti vyskytuje kauza medzinárodnej poisťovne Achmea a Slovenskej republiky. Jej podstatu tvorí protiústavný zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní, ktorý sa do právneho poriadku nášho štátu dostal ešte v roku 2007.

Redakcia 18. 10. 2013 4 min.
UNION UNION PENonline.sk

Kto je Achmea?

Achmea patrí k najväčším medzinárodným poisťovniam, je registrovaná v Holandsku so sídlom v meste Zeist. Do konca roku 2011 mala za svoje obchodné meno Eurekon. Pôsobí v ôsmich krajinách Európy čím sa zaraďuje k najväčším družstevným poisťovniam vo svete. V rámci svojej pôsobnosti ponúka produkty ako životné poistenie, dôchodkové sporenie a rovnako aj zdravotné poistenie.

Členom skupiny Achmea je aj Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa. Druhá menovaná pôsobí na slovenskom trhu zdravotného poistenia od roku 2006 a práve kvôli nej prišla medzinárodná poisťovňa Achmea na základe zmeny legislatívy v roku 2007 do niekoľkých sporov so Slovenskou republikou.

Ako to začalo?

Začiatky celého sporu siahajú do roku 2007. Práve v tomto období boli zavedené zásadné zmeny do zákona číslo 508/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podobe tzv. „zákazu zisku“ pre súkromné zdravotné poisťovne.

Na základe podania 49 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí namietali protiústavnosť novely predmetného zákona v rovine obmedzenia práva na slobodu podnikania, pretože prikazovala zdravotným poisťovniam vracať všetok svoj zisk späť do zdravotníctva, v roku 2011 Ústavný súd SR rozhodol o nesúlade predmetných ustanovení s Ústavou SR, čo bolo impulzom pre následné odstránenie týchto „novo“ prijatých protiústavných opatrení.

Z odôvodnenia Ústavného súdu SR vyplýva, že novela zasahovala do očakávaných výsledkov hospodárenia, s čím akcionári zdravotných poisťovní nemohli dopredu počítať, pričom zároveň zasahovala aj do práva podnikať, práva vytvárať zisk ako aj do princípov právneho štátu.[1] Dôsledkom rozhodnutia Ústavného súdu SR bolo už dobre známe arbitrážne konanie.

Rozhodnutie Najvyššieho spolkového súdu Nemecka (III. ZB 37/12)

O čom však rozhodoval Najvyšší spolkový súd Nemecka? Dôvodom prejednania veci Najvyšším spolkovým súdom Nemecka bola snaha Slovenskej republiky o dosiahnutie „možného konštatovania“ spomínaného súdu, že rozhodcovský tribunál nemal právomoc rozhodovať spor medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Achmea, pričom takýmto záverom by sa automaticky zrušil i rozhodcovský nález.

Je potrebné poznamenať, že tomuto konaniu predchádzalo už vyššie spomínané arbitrážne konanie v decembri minulého roka. Jeho výsledkom bol rozhodcovský nález Medzinárodného arbitrážneho tribunálu vynesený dňa 7. decembra 2012, ktorý predstavoval prehru Slovenska a povinnosť vyplatiť 22 miliónov eur ako kompenzáciu vzniknutej škody a trovy konania vo výške 3 miliónov eur.

Vyjadrenie k rozhodnutiu Ústavného súdu SR a rozhodnutiu Medzinárodného arbitrážneho tribunálu poskytol aj Willem van Duin, CEO spoločnosti Achmea: „Rozhodnutia obidvoch súdov – Ústavného súdu SR a Medzinárodného arbitrážneho tribunálu – jasne poukazujú na to, že akékoľvek pokusy presadiť vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní skončí neúspechom – za cenu veľkých nákladov slovenských daňových poplatníkov. Tieto peniaze by bolo lepšie použiť na zlepšenie kvality slovenského zdravotníctva. Union a Achmea sú pripravené na tom spolupracovať.“[2]

Aktuálny stav

Dňa 15. októbra 2013 informoval denník Hospodárske noviny na svojej webovej stránke, že Najvyšší spolkový súd Nemecka vo svojom rozhodnutí (III. ZB 37/12) v podstate potvrdil právomoc na prejednanie veci a rozhodnutie Medzinárodného arbitrážneho tribunálu. Toto rozhodnutie predstavuje ďalšiu predzvesť toho, že šanca Slovenska vyhnúť sa zaplateniu vysokej pokuty podstatne klesá.

Vyjadrenie denníku Hospodárske noviny poskytli aj právnici Radovan Pala a Andrej Leontiev (Taylor Wessing e/n/w/c ): „Išlo tu o poslednú inštanciu po tom, ako rozhodcovský súd tzv. medzinárodným nálezom potvrdil, že má právomoc rozhodovať predmetný spor a po tom, ako toto rozhodnutie potvrdil aj Vyšší krajinský súd vo Frankfurte.“[3]

Aký bude koniec?

V januári 2013 podala Slovenská republika žalobu na samotné zrušenie rozhodnutia Medzinárodného arbitrážneho súdu. Žaloba bola podaná na Vyššom krajinskom súde vo Frankfurte.

To akú úspešnosť bude mať naša republika v danom spore je po rozhodnutí Najvyššieho spolkového súdu Nemecka viac menej predvídateľné. Na konečný verdikt si však budeme musieť ešte nejaký čas počkať.

 


 

[1] Bližšie informácie na internete: http://portal.concourt.sk/pages/viewpage.action?pageId=1278026 [online].[16.10.2013]
[2] Medzinárodný arbitrážny tribunál rozhodol vo veci zákazu zisku v prospech spoločnosti Achmea, ktorá vlastní Union zdravotnú poisťovňu. Dostupné na: http://tlacovespravy.wordpress.com/2012/12/10/medzinarodny-arbitrazny-tribunal-rozhodol-vo-veci-zakazu-zisku-v-prospech-spolocnosti-achmea-ktora-vlastni-union-zdravotnu-poistovnu/ [online]. [16.10.2013].
[3] Slovensko je bližšie k megapokute. Pre zákaz zisku poisťovniam. Dostupné na internete: http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/slovensko-je-blizsie-k-megapokute-pre-zakaz-zisku-poistovniam-586137 [online]. [16.10.2013].