Záväzné daňové stanoviská Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky

Daňové právo je vo všeobecnosti považované za zložité právne odvetvie s množstvom rôznych nástrah, ktoré môže vyústiť do nepríjemných daňových konsekvencií. Napriek tomu, že existujú daňové zákony, ktoré by mali dávať odpoveď na akúkoľvek daňovú otázku, nie vždy je tomu tak. Právna istota častokrát naráža práve na vágnosť a nejednoznačnosť právnych predpisov, daňové právo nevynímajúc. Pre podporu právnej istoty preto Ministerstvo financií SR na podnet predstaviteľov súkromného sektora plánuje zaviesť inštitút tzv. záväzných stanovísk.

Redakcia 30. 05. 2013 3 min.
Spravodajstvo Spravodajstvo PENonline.sk

Záväzné stanoviská sú inštitútom, ktorý už dávno existuje vo veľa krajinách a ktorý do veľkej miery prispieva k právnej istote v daňovom práve predovšetkým pri veľkých transakciách. Ich princíp spočíva v tom, že ak si daňovník nie je istý daňových konsekvencií jeho zamýšľaných ekonomických aktivít, môže požiadať daňový orgán, aby mu záväzným spôsobom potvrdil ako sa na danú transakciu bude pozerať on. Tým sa predchádza vzniku neželaných situácií ako sú doplatenie dane, sankcia, či súdne spory. Okrem právnej istoty záväzné stanoviská prispievajú prirodzene aj k väčšej efektivite výberu daní.

Zavedeniu záväzných stanovísk nebránili a ani nebránia žiadne politické dôvody. Stanoviská plánovala zaviesť už vláda Ivety Radičovej, ale nakoniec k tomu aj pre pád vlády v roku 2011 nedošlo. Kontinuálne už niekoľko rokov zavedenie tohto inštitútu ako novinky do našej legislatívy presadzovali obchodné komory a predstavitelia súkromného sektora. Dnes záväzné stanoviská zavádza novela zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok), ktorej návrh sa momentálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovaní. Daňová správa už dnes pozná inštitút písomného dopytu, ten však na rozdiel od záväzných stanovísk nie je pre správcu dane záväzný a zároveň nie vždy je jeho použitie k dispozícii.

Podľa tohto návrhu akýkoľvek daňový subjekt môže požiadať Finančné riaditeľstvo SR o vydanie záväzného stanoviska k uplatňovaniu daňových predpisov. Táto žiadosť musí spĺňať určité náležitosti vrátane opisu situácie, ktorá nastala alebo nastane s návrhom riešenia danej situácie. Finančné riaditeľstvo SR toto stanovisko nevydá, ak jeho vydanie si vyžaduje aplikáciu zahraničných právnych predpisov alebo ak sa má vydať k skutočnostiam, ktoré nastali v zdaňovacom období, za ktoré už bolo podané daňové priznanie alebo je v rozpore s právnymi predpismi alebo ich obchádza. Vydané stanovisko je záväzné pre správcu dane a rovnako tak aj pre druhostupňový orgán. Stanovisko je možné vydať iba za odplatu, ktorá sa však pohybuje v sumách od 4 000 EUR do 30 000 EUR v závislosti od sumy obchodného prípadu. Preto sa neočakáva, že by sa na Finančné riaditeľstvo SR obracali daňovníci s každodennými odbornými problémami. Na úrodnú pôdu to má padnúť hlavne veľkým transakciám, kde riziko nepriaznivých daňových konsekvencií násobne prevažuje finančnú obetu v podobe vyššie spomínaných poplatkov.

Záväzné stanoviská sú súkromným sektorom považované za krok vpred, za nástroj na odbremenenie podnikateľského sektora od neistoty a zároveň za nástroj, ktorý môže hrať do určitej miery parciálnu úlohu pri atraktovaní priamych zahraničných investíciách. Preto sme zvedaví na ich konečné legislatívne ukotvenie a na prvé reakcie zo súkromného sektoru.