Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Dňa 12. novembra 2013 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 353/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Cieľom novely je zavedenie nových opatrení, ktoré by mali napomôcť znižovaniu administratívnej záťaže najmä pre registrované a evidované daňové subjekty a tiež minimalizácia daňových únikov pri obchodovaní s pohonnými látkami. Novela nadobudla účinnosť 1. decembra 2013 s výnimkou niektorých bodov čl. I, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2014, prípadne ju nadobudnú až 1. marca 2014.

Redakcia 07. 02. 2014 3 min.
Minerálne oleje a spotrebná daň Minerálne oleje a spotrebná daň River between two large mountains from 4freephotos.com

Novinky, ktoré priniesla novelizácia zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Najvýraznejšiu zmenu, ktorú novelizácia ešte len prinesie, zakotvuje § 25b zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len ako „zákon“) účinný od 1. marca 2014. Namiesto jedného typu daňového subjektu, ktorý fungoval doposiaľ (predajca pohonných látok), budú subjekty rozdelené do troch skupín v závislosti od vykonávanej činnosti. Pôjde o tieto tri typy subjektov: distribútori pohonných látok, predajcovia pohonných látok a spotrebitelia pohonných látok. Distribútori, rovnako ako aj predajcovia, ktorí chcú od 1. marca 2014 distribuovať alebo predávať pohonné hmoty na Slovensku, majú povinnosť požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu, resp. povolenia na predaj. Urobiť tak musia do 31. januára 2014.

Pod pojmom spotrebitelia rozumieme osoby, ktoré pohonné látky nakupujú pre vlastnú spotrebu a skladujú ich v skladovacom zariadení s objemom 15 000 litrov a viac. V súlade s § 25b majú tieto subjekty povinnosť nahlásiť colnému úradu druh minerálneho oleja, identifikačné údaje a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry do 31. januára 2014. Prechodné ustanovenia zároveň umožnia už existujúcim daňovým subjektom plynulý prechod na nový systém. Tieto subjekty sú povinné do 31. januára predložiť colnému úradu doklad preukazujúci, že ich skladovacie zariadenie spĺňa technické normy a že je vybavené overeným meracím zariadením. Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok vyradenie z evidencie.

Niektoré zmeny účinné od 1. januára 2014

  • Znenie zákona rozširuje pôvodnú definíciu minerálneho oleja. V súlade s novelou, predmetom dane nie je len minerálny olej, ktorý pozostáva úplne alebo čiastočne z uhľovodíkových látok, ale aj deriváty uhľovodíkov (napr. biolieh používaný ako palivo v kozuboch).
  • Osobe, ktorá obchoduje s vybraným minerálnym olejom, ako aj osobe, ktorá distribuuje alebo predáva pohonné látky na konečnú spotrebu, alebo nakupuje pohonné látky na vlastnú spotrebu v daňovom voľnom obehu a nesplní si povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona, colný úrad uloží pokutu vo výške 10 000 EUR.
  • Povolenie na výrobu zmesi bude namiesto Finančného riaditeľstva SR vydávať miestne príslušný colný úrad.
  • Žiadateľ, ktorý už evidovaný alebo registrovaný je, nemusí pri ďalšej registrácii predkladať správcovi dane také prílohy, ktoré už v minulosti predložil a sú aktuálne. Správca dane nebude od daňových subjektov vyžadovať tie údaje, ktoré pri správe dane nevyužíva, prípadne si ich vie zistiť z voľne prístupných databáz, alebo zo svojho informačného systému.
  • V súvislosti so zavedením registra závierok podľa zákona o účtovníctve nebude pri rozličných žiadostiach potrebné predkladať účtovné závierky.