Nedostatky v našom súdnom systéme

Ústavný súd minulý týždeň konštatoval, že v našom súdnom systéme sú také nedostatky, ktoré ovplyvňujú investičné prostrednie negatívnym spôsobom.

JUDr. Alexandra Podivinská 25. 08. 2015 3 min.

V prvom polroku 2015 koštatoval Ústavný súd SR až v 36 nálezoch porušenie základných práv právnických osôb v konaniach pred všeobecnými súdmi. Vyplýva to z tlačovej informácie č. 51/2015. Porovnávací prehľad v oblasti justície v rámci EÚ pripravuje každoročne Európska komisia pre efektívnosť súdnictva. Z viacerých publikovaných zdrojov Európskej únie v spojení so štatistickými údajmi jednotlivých členských krajín v tomto prehľade vyplýva, že účinné justičné systémy zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní priaznivého investičného prostredia, obnovovaní dôvery a zabezpečovaní vyššej predvídateľnosti regulačného rámca a udržateľného rastu.

Nedostatky v oblasti justície sú pritom prekážkou pre fungovanie jednotného trhu. Oblasť justície je monitorovaná z tohto dôvodu, že EÚ sa snaží pripraviť pôdu pre vytvorenie priaznivejšieho porstredia pre podnikateľov, ale aj pre občanov, čo by malo viesť k vyšším investíciám. Účinnejšie fungujúce súdy podporujú vstup podnikateľov na trh a podnecujú hospodársku súťaž. Zo spomínaného prehľadu vyplýva, že v období, keď sa vo fungovaní justície objavujú nedostatky, vznikajú slabšie stimuly pre investície a zamestnávanie. K zlepšeniu kvality justície má prispieť aj monitorovanie a hodnotenie činnosti súdov.

Efektívnosť riešenia sporov

Keďže podniky pri príjimaní investičných rozhodnutí prihliadajú na riziko spočívajúce vo vzniku súdnych sporov, či v ich platobnej neschopnosti, včas prijaté rozhodnutia sú pre tieto osoby nevyhnutné. Z tohto hľadiska predstavuje efektívnosť riešenia sporov veľmi dôležitý faktor. Aj preto Ústavný súd SR pristúpil k monitorovaniu svojej rozhodovacej činnosti vo veciach právnických osôb, mysliac tým verejné obchodné spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, výrobné družstvá, mestá a obce. Považuje za neuveriteľné, ak v jednej právnej veci, ktorá nie je zložitá ani po skutkovej ale ani po právnej stránke, trvá 14 rokov, alebo doručenie uznesenia okresného súdu o znaleckom dokazovaní k rukám ustanoveného znalca dobu 11 rokov. Tieto prípady neprispievajú k intenzívnejšiemu rozvoju podnikateľského prostredia.

Ústavný súd SR pritom rozhodol o sťažnostiach právnických osôb, v ktorých takmer v polovici konštatoval, že boli porušené práva sťažovateľov. Išlo hlavne o namietanie týchto práv:

  • právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

  • právo na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

  • právo vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR a právo pokojne užívať majetok.

V týchto konaniach celkovo priznal Ústavný súd primerané finančné zadosťučinenie právnickým osobám za porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote sumu vo výške 33.000 eur.