Štátny rozpočet v apríli so schodkom 1,206 mld. eur

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 128,5 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,1 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 784,3 mil. eur (+16,5 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu apríla 2019 schodok vo výške 1,206 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 655,8 mil. eur. Medziročný prepad schodku ovplyvnila splátka za vojenské lietadlá.

Redakcia 13. 05. 2019 2 min.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 118 mil. eur (+3,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 126 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 13,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 10 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,6 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 35,5 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 13,2 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 13,6 mil. eur (+5,6 %). Ide najmä o medziročný nárast v rámci iných nedaňových príjmov o 9,3 mil. eur a príjmov z prenájmu o 0,3 mil. eur. K medziročnému výpadku príjmov došlo pri kapitálových príjmoch, a to o 0,4 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 4,8 mil. eur (-0,9 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 4,5 mil. eur (+1,3 %) s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 6 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu

tátny rozpočet

Zdroj: MF SR