Stretnutie SAK s poľskými kolegami vo Varšave

Zástupca SAK Mgr. Ján Kutan, člen predsedníctva SAK, sa stretol sadw. Ewou Stawinskou, poverenou zástupkyňou prezídia Poľskej advokátskej komory.

Stretnutie SAK s poľskými kolegami vo Varšave

Predmetom stretnutia v sídle Poľskej národnej advokátskej komory (Naczelna Rada Adwokacka) vo Varšave bolo podporiť vzájomné dobré vzťahy oboch komôr, diskusia o možnostiach organizovať bilaterálne stretnutia komôr buď na domácich pôdach, alebo pri príležitosti iných zahraničných podujatí.

Zástupcovia oboch komôr konštatovali, že majú záujem podporovať rozvoj spolupráce advokátov na bilaterálnej úrovni, podporiť alebo spolupodieľať sa na organizovaní poľsko-slovenských odborných seminárov a konferencií pre advokátov zameraných najmä na cezhraničné zastupovanie klientov advokátmi.

Návrhom je vytvoriť spoluprácu na základe „Vyšehradskej štvorky“, kde by sa vytvorila oficiálna platforma slovenskej, českej, poľskej a maďarskej advokátskej obce, ktorá by sa zaoberala riešením problémov a výziev advokácie tak na domácej, ako i medzinárodnej úrovni.

Bilaterálne stretnutie pokračovalo na úrovni Varšavskej (regionálnej) advokátskej komory (Izba Advokacka W Warszawie), kde sa Mgr. Ján Kutan, stretol s dekanom (predsedom) Varšavskej advokátskej komory adw. Mikolajom Pietrzakom. Stretnutie prebiehalo k obdobným témam ako v národnej advokátskej komore. Diskutovalo sa aj o možnostiach výmenných pobytov advokátskych koncipientov a organizovaní spoločných podujatí na cezhraničné témy. Zástupcovia komôr sa dohodli na podpise vzájomnej písomnej dohody, ktorá by mala inštitucionalizovať vzájomnú spoluprácu najmä v oblasti podpory cezhraničnej slovensko-poľskej advokácie.