Striedavá starostlivosť počas korona krízy

Svetová pandémia zasiahla všetky oblasti života – od pracovnoprávnych vzťahov po zmluvné a aj rodinné. Vychádzať z domu sa má len v nevyhnutných prípadoch, pričom sa majú dodržiavať opatrenia regulujúce obvyklý spôsob života. Čo však s dieťaťom, ktoré máte s druhým rodičom v striedavej starostlivosti? Odpoveď nájdete v dnešnom článku, v ktorom sme o vyjadrenie požiadali aj odborníčku na rodinné právo.

Bc. Magdaléna Karvaiová 14. 04. 2020 5 min.

Médiami sa šíri mnoho odporúčaní, podľa ktorých by rodičia mali striedavú starostlivosť na čas pandémie prerušiť a dieťa nechať po celú dobu ideálne u rodiča, u ktorého sa dieťa aktuálne nachádza. Takéto riešenia môžu samozrejme spôsobiť komplikácie a jedna zo strán môže takúto možnosť namietať.

Vyjadrila sa aj Slovenská advokátska komora

Striedavú starostlivosť musíte dodržiavať

S cieľom odporučiť riešenie jednak pre samotných rodičov, ako aj ich právnych zástupcov, vydala Slovenská advokátska komora (SAK), pracovná komisia pre rodinné právo, stanovisko k striedavej starostlivosti vo vzťahu k šíreniu vírusu COVID -19. Stanovisko predložila aj krízovému štábu.

SAK v prvom rade zdôraznila, že ku dňu vydania stanoviska (6. apríla 2020) nebolo oprávnenými orgánmi vydané stanovisko k výkonu striedavej starostlivosti, ktoré by jej realizáciu zakazovalo. Preto je podľa SAK nesprávne vykladať, že samotná mimoriadna situácia bez ďalšieho dôvodu (napríklad povinná karanténa dieťaťa) predstavuje dôvod na nerešpektovanie súdnych rozhodnutí, akými je napríklad rozhodnutie o striedavej starostlivosti.

Svoje povinnosti zo súdnych rozhodnutí sú preto obaja rodičia povinní dodržiavať až dovtedy, kým Vláda SR alebo iný oprávnený orgán nevydá právne záväzné opatrenie, ktoré by výkon takých rozhodnutí ovplyvnilo. Znamená to, že pokiaľ nebude vydaný zákon alebo iné záväzné opatrenie, ktoré by ustanovovalo prerušiť striedavú starostlivosť, je povinné ju dodržiavať.

Dieťa alebo rodič v karanténe

Povinnosť dodržiavať rozhodnutie o striedavej starostlivosti je samozrejme znemožnené v prípade, ak je dieťa alebo jeden z rodičov v povinnej karanténe či izolácii. Ak by bolo dieťa pozitívne testované na COVID – 19 alebo by bolo dôvodné podozrenie, že dieťa môže byť infikované, je samozrejme povinné zostať v karanténe a neprísť do kontaktu s inými osobami, medzi ktorými môže byť aj druhý rodič. Rovnako to platí v prípade, ak je v povinnej izolácii či karanténe rodič, u ktorého dieťa nie je. S cieľom ochrániť dieťa prd prípadným nakazením preto má zostať u rodiča, v ktorého osobnej starostlivosti sa aktuálne nachádza.

Potrebné je však dodať, že aj samotné opatrenie o povinnej izolácii či karanténe je časovo obmedzené. Napríklad, ak rodič prišiel domov zo zahraničia, v povinnej karanténe je len po dobu 14 dní, po ktorej skončení v prípade, ak sa príznaky ochorenia neprejavili alebo nebol pozitívne na ochorenie testovaný, je opäť oprávnený na styk s dieťaťom.

Rozhodne súd

Ak teda nejestvujú okrem samotnej mimoriadnej situácie ďalšie dôvody, kvôli ktorým by mala byť striedavá starostlivosť nedodržaná, môže jeden z rodičov podať na súd návrh na výkon rozhodnutia a styku s dieťaťom sa domáhať súdnou cestou. Aj v takom prípade by súd zisťoval, aké ďalšie dôvody okrem samotnej mimoriadnej situácie bránili v striedavej starostlivosti a ak také v prejednávanom prípade nenastali, rozhodne v prospech rodiča domáhajúceho sa styku s dieťaťom.

Na druhú stranu, ak existujú ospravedlniteľné dôvody, kvôli ktorým sa striedavá starostlivosť realizovať nemohla, súd rozhodne v prospech rodiča, ktorý v styku dieťaťa s druhým rodičom bránil.

K prípadom sa pristupuje individuálne

S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu možnú mieru bezpečia dieťaťa, ako aj jeho rodičov a ich okolia, je potrebné ku každému prípadu pristupovať individuálne. Pri rozhodovaní o tom, či do styku s dieťaťom prídete, musíte brať do úvahy aj mieru možnosti vášho infikovania vírusom. Ak ste sa napríklad pohybovali v blízkosti osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na vírus COVID -19, ale v povinnej karanténe zatiaľ nie ste, predstavuje aj toto ospravedlniteľný dôvod na prerušenie striedavej starostlivosti.

Podľa SAK nepredstavuje ani skutočnosť, že jeden z rodičov aktuálne čerpá OČR z dôvodu zavretých škôl a škôlok, dôvod na nerešpektovanie súdneho rozhodnutia. Rodičia sa môžu striedať aj pri čerpaní OČR.

Dohoda rodičov

Slovenská advokátska komora rovnako dáva do pozornosti, že rodičia majú možnosť dohodnúť sa na odlišnom styku či rozsahu striedavej osobnej starostlivosti. Takáto rodičovská dohoda je medzi rodičmi platná aj bez jej schválenia súdom, avšak platí, že sa nemôžu domáhať plnenia povinností z nej aj súdnou cestou.

Dohodnúť sa a prispôsobiť výkon striedavej starostlivosti aktuálnej situácii je nevyhnutné aj podľa odborníčky na rodinné právo, advokátky a vysokoškolskej pedagogičky, docentky Bronislavy Pavelkovej:

„dieťa by som nepresúvala, určite nie, kým nepominie najhoršia kríza. A ak, tak v nejakom inom režime, napríklad po mesiaci alebo 2 týždňoch. Určite nie napríklad každý druhý deň.“

Ako sme už vyššie uvádzali, ku každému prípadu je nevyhnutné pristupovať individuálne. Ak dieťa presúvate napríklad v rámci okresu, každý druhý týždeň, je riziko ohrozenia dieťaťa určite nižšie než v prípade, ak má dieťa polovicu týždňa jeden rodič a druhú druhý rodič. Podľa advokátky sa v tomto probléme prelínajú dve roviny:

„Dieťa je potenciálnym šíriteľom choroby medzi dvomi domácnosťami, ktoré by sa inak nepretli, aj keď na druhú stranu môže dieťaťu druhý rodič a domácnosť chýbať.“

Nevyhnutné je preto pripomenúť potrebu ochrany zdravia a života dieťaťa, na ktorú upriamila vo vyjadrení pozornosť aj docentka Pavelková:

„Asi by som vždy uprednostnila život a zdravie, ktoré majú aj v Ústave SR prednostné postavenie - sú chránené pred majetkom, alebo aj pred článkom 41 Ústavy, ktorý tvorí základ pre rodinné právo.“

Na záver by sme uviedli, že pre určenie postupu pri výkone tzv. "striedavky" sa nie je možné riadiť jednoznačným všeobecným pravidlom, ako tomu môže byť za štandardných okoloností. Na jednej strane samotný koronavírus nie je dôvodom na to, aby ste bezhlavo prerušili výkon rozhodnutia, na druhej strane je nevyhnutné chrániť najlepší záujem dieťaťa, jeho zdravie a život. Berte preto do úvahy všetky okolnosti, ktoré sa týkajú práve vášho prípadu a ak to je možné, pokúste sa s druhým rodičom zhodnúť na rodičovskej dohode, ktorá záujmy vášho dieťaťa bude chrániť v dostatočnej miere.