Sudca Radačovský verzus prezident Kiska. O čo ide?

Minulý týždeň prehral prezident Kiska súdny spor o pozemky vo Veľkom Slavkove pod Tatrami. V spore sa jedná o takmer 10 hektárové pozemky vo Veľkom Slavkove.

Redakcia 31. 10. 2018 3 min.
na fotke predsedníčka Súdnej rady SR JUDr. Lenka Praženková na fotke predsedníčka Súdnej rady SR JUDr. Lenka Praženková foto: Súdna rada SR

O čo ide v prípade sporu o pozemky?

Prezident Kiska tvrdí, že pozemky patria jemu, nakoľko ich začiatkom roku 2000 kúpil. Avšak žalobca MUDr. Ján Franc oponoval s tým, že ide o jeho pozemky, ktoré nadobudol prostredníctvom daru od svojho otca ešte v roku 1998. Prezident Kiska mal pozemky kúpiť od osoby, ktorá ich vlastnila len 6 dní. Pričom táto osoba ich získala od spoločnosti, ktorá ich získala pravdepodobne neoprávneným vydržaním. Táto spoločnosť už v súčasnosti neexistuje. 

Čo je to vydržanie?

Je to spôsob nadobudnutia vlastníctva k veci. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť. Avšak, ak ide o nehnuteľnosť, je potrebné mať ju v nepretržitej držbe až po dobu desať rokov. Započítava sa sem aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca. 

Nemožno však nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.

Žalobca pán Franc tvrdí, že až do roku 2016 nevedel, že sú pozemky prepísané na inú osobu. Na jeho žiadosť o navrátenie pozemkov reagoval prezident odmietavo. Začal sa teda súdny spor.

Na margo priebehu súdneho sporu a zistené skutočnosti reagoval sudca konajúci v spore pomerne nevšedným spôsobom.

Z vyjadrení sudcu uvádzame: "Myslíte si, že toto rozhodnutie je nespravodlivé? Chce to niekto spochybniť? Môže, podaním odvolania. Ale ja som presvedčený, že pokiaľ tu niekto má trochu etiky, charakteru a cti, tak nebude spochybňovať toto rozhodnutie."

Ďalej sudca uviedol:

"Keby ja som bol prezidentom republiky, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu politickú funkciu, odídem na 5 rokov do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo do Izraelu, pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký ľud alebo židovský národ. Takto by som konal ja, ako má konať pán Kiska neviem."

Ako reagovala predsedníčka Súdnej rady na vyjadrenia sudcu Radačovského?

Z vyjadrení pani predsedníčky JUDr. Lenky Praženkovej uvádzame:

"Každý sudca si musí uvedomiť, že nereprezentuje navonok len svoju osobu, ale aj celý justičný stav.

Samozrejme, písané aj nepísané normy definujú isté rozpätie vzoru správania sa sudcu. Do pojednávacej miestnosti pri zdôvodňovaní rozhodnutia patria len vecné a právne argumenty, ktoré sa vzťahujú na odôvodnenie výroku konkrétneho rozhodnutia a sú obsiahnuté aj v písomnom odôvodnení rozhodnutia. Iná argumentácia k rozhodnutiu súdu zo strany sudcu do pojednávacej miestnosti nepatrí.

Pri jej použití sa sudca vystavuje minimálne riziku spochybnenia jeho nezávislosti a nestrannosti. Takémuto riziku je povinný predchádzať a vyvarovať sa mu. Každý sudca je povinný zdržať sa verejného vyslovovania svojho názoru o veciach prejednávaných súdmi, ktoré nie sú právoplatne skončené. Medializované vyjadrenia konkrétneho sudcu považujem za presahujúce vyššie uvedené limity správania sa sudcu. Po podrobnom preskúmaní okolností medializovaného prípadu, zvážim rozsah porušenia povinností sudcu a podanie návrhu na disciplinárne konanie."

Zdroj vyjadrenia predsedníčky: Súdna rada SR